بودِناکیbudenákiبودناکیnability; capabilitysyn.بودbud