بے‌آپbéáp1adjwaterless; (of an area or pot) lacking water; requiring no water2adjshameless; disgraced; dishonourablesyn.آپ‌ کَپتَگáp kaptagبێتامbétámبێشَرَپbésharapبێگئیرتbégayratبے‌آبروbéábruبے‌اِزّتbéezzat