پِر کَنَگvar.بِر کَنَگپر کنگ1v. trput on2v. trload onto3v. tradd