دَزبَندیdazbandiدزبندیnrequest; appeal; plea; petitionsyn.اَرزarz سْوال1sawál1مِنَّتmennatدَزبَندی کَنَگdazbandi kanagدزبندی کنگv. trrequest; appeal; plead; petition