آشناáshnávar.آژناگázhnág1adj.acquainted2n.acquaintancesyn.پَجّارۆک 2pajjárók 2دْرُستیdrostiآشنا بئیگáshná bayagآشنا بیگv. itr.become acquainted with somoneآشنا کَنَگáshná kanagآشنا کنگv. tr.introduce someone to someone