Alphabet

Belanda Bor Alphabet Order

 

The words in this dictionary are listed according to the order of the Belanda Bor letters.  Belanda Bor has 37 letters, and they are in the following order.

 

Belanda Bor Alphabet
A a [a] amuga rhino
B b [b] bul drum
C c [c, s] cɛlɔ leg
D d [d̪] dungo basket
ꞌD ꞌd [d] ꞌdübor lion
E e [e] ceŋ sun
Ɛ ɛ [ɛ] lɛt finger
F f [f] for hippo
G g [g] guk dog
Gb gb [g͡b] gbada bed
Gw gw [gʷ] gwaŋ cat
I i [i] winy bird
Ï ï [ɪ] wïr giraffe
J j [ɟ] jobi buffalo
K k [k] kit scorpion
Kp kp [k͡p] kpɛndu anteater
Kw kw [kʷ] kwɛr hoe
L l [l] lɛc elephant
M m [m] mac fire
Mb mb [ᵐb] mburmbur butterfly
N n [n] nati child
Nd nd [ⁿd] ndɔt door
Ng ng [ᵑg] ngabu jaw
Ngb ngb [ᵑg͡b] ngbom okra
Nj nj [ᶮɟ] njɛngɛrɛ twig
Ny ny [ɲ] nyaŋ crocodile
Ŋ ŋ [ŋ] ŋu leopard
Ŋw ŋw [ŋʷ] ŋwɛn termite
O o [o] combo snail
Ɔ ɔ [ɔ] jɔt cloud
R r [ɾ] reyo fish
T t [t̪] to fox
ꞌT ꞌt [t] ꞌtula owl
U u [u] tuŋ horn
Ü ü [ʊ] übit hook
W w [w] wara shoes
Y y [j] yey canoe