Beli - English


ŋ


ŋa̱ [  ] H v praise
ŋa̱a [] HL v 1take 2marry
ŋa̱ngo [   ] L,H v take self, is taken
ŋa̱ŋi [   ] M,H v start moŋa̱ŋi
ŋämërë [    ] H,L,M adv many, much
ŋe̱lo [   ] H,M v flash
ŋere [   ] H,L n chief
ŋete [   ] H,L adv near
ŋihi [  ] H,H n 1moon 2month
ŋi̱ri [   ] M,H v hate, be against
ŋï̱ [  ] H v dream, have vision
ŋïꞌdu [   ] H,L n blind person (lit. vision want)
ŋïtï [   ] H,L n cat
ŋö [  ] H n 1girl 2daughter
ŋɔ̱ [  ] H v appreciates, praises