Beli - English


ŋb


ŋba1 [  ] H 1con.main then, as a result (introduces a result of previous action) 2adv also
ŋba2 n journey
ŋba ni [   ] H,L con then
ŋbaki [   ] L,H n shoulder
ŋbala [   ] L,H 1n arm 2n power 3adj powerful
ŋbanda [   ] M,L n whip
ŋbaŋi [   ] L,L adj many
ŋbaya [   ] H,M con also, but (when reporting)
ŋbä [  ] L n guest, visitor
ŋbekpe [   ] M,H n heart
ŋbëŋï [   ] L,L adv very, many
ŋbïlï [   ] M,H n ankle bracelet, band around leg