Beli - English


ꞌb


ꞌba̱1 [  ] H v 1loose, be lost 2forget
ꞌba̱2 [  ] H v 1make pot 2build
ꞌba̱a [] HL v turn, change Aꞌba̱a ŋbekpe moo piya dimi-ꞌdɔ bönyë̱ moo "Repented from his sins (lit. turn heart his away from.in-thing bad his)" Lk 17:3
ꞌba̱a ŋbekpe . . . piya v repent
ꞌbaꞌba adv among, between
ꞌbaꞌba- [   ] H,M prep among, between
ꞌbaꞌbayi [    ] L,L,L adv everyday
ꞌbaga [   ] L,H con even
ꞌbala [   ] H,L qu where
ꞌba̱ngo [   ] L,M v is turned
ꞌbara [   ] H,L adv beside
ꞌbayi [   ] L,L adv tomorrow
ꞌbayiꞌbayi adv each day
ꞌbayinda n day after tomorrow
ꞌbe [  ] L n home
ꞌbe̱ [  ] H v 1go, move 2follow 3walk
ꞌbe̱e [] HL v shoots (with bow and arrow)
ꞌbekim Bw (Arabic) n hospital
ꞌbele [  ] H,H n news, message
ꞌbë̱ [  ] M v give
ꞌBëlï n Beli language name
ꞌbërïꞌbërï [     ] L,L,L,L adv brightly
ꞌbi [  ] H n day
ꞌbi̱ [  ] H v be quiet
ꞌbi̱i [   ] HL v sing

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >