Beli - English


ꞌb


ꞌbi kada moyawango n seventh day of week, sabath
ꞌbïru [   ] L,L n bat
ꞌbo̱o [] HL v mend, repair
ꞌbogo [   ] L,L 1n theif 2v steal
ꞌbolo [   ] L,L n 1money 2dowry
ꞌbö1 [  ] L n egg
ꞌbö2 [  ] L n father
ꞌbö3 [  ] H adj hungry
ꞌbödï [   ] M,L adj lazy
ꞌbönï [   ] M,H n 1owner 2parent
ꞌböŋö [   ] M,H n wound
ꞌbörï [  ] H,H 1n bush 2adv away
ꞌbɔ1 [  ] L n footprint
ꞌbɔ2 [  ] L con for, because Ne aꞌja̱a ꞌdɔ, bo lï̱kö dɔ moo dimi-ru lɔŋi Mitɔrɔ lïyötä, ꞌbɔ ne agɔ̱ ka̱ ni-moyɔ̱yɔ börö ga-mene mini-jï moo, ka kpa mulugu. They realized something happened to him in the temple, for he remained with hand signals and his mouth was silent.
ꞌbɔ̱1 [  ] H v hold warm cloth on baby
ꞌbɔ̱2 [  ] H v beat (rug)
ꞌbɔ̱ɔ1 [ ⃥ ] HL adv is ready
ꞌbɔ̱ɔ2 LM v be blessed
ꞌbɔ ti adv for not
ꞌbɔ- [  ] M prep for (lit. footprint)
ꞌbɔ-ge lɔ̱ɔ [   ̷ ] L,L,LM adv you (pl) blessed (lit. for you be blessed)
ꞌbɔbolɔ [    ] M,H,L adv blessing, wonderfully (lit. for which bless)
ꞌbɔꞌbayi [    ] L,L,L adv in morning
ꞌbɔ̱ꞌbɔ [   ] M,H v deceive
ꞌbɔdɔ n cheek (lit. for head)