Beli - English


ꞌj


ꞌja [  ] L n wife
ꞌja̱ [  ] H v run
ꞌjaa [] HL adv later
ꞌja̱a [] HL v see, find
ꞌja̱go [   ] H,L v overcome, get rid of someone
ꞌja̱ꞌja [   ] M,H v insult
ꞌje̱ [  ] H v is burned
ꞌjënä [   ] H,M adv today (lit. this is burned)
ꞌjo̱lo [   ] M,M v roll
ꞌjö̱ [  ] H v 1braid (hair) 2weave (grass into mat) möꞌjö̱ muꞌjö̱
ꞌjɔlɔ [   ] M,H n redbud gazelle
ꞌjɔ̱ɔngo [ ‵  ] HM,H v be crooked