Beli - English


c


co̱2 [  ] H v attack
co̱3 [  ] M v build
co̱o [] HL v fill, be full
cocona [    ] L,L,L adv now
cokaakii [  ⁄ ⃥ ] L,LH,HL num thirty
conjo [   ] H,H n guinea fowl
coro [   ] L,L n Shooting (with bow and arrows)
coti [   ] M,M adv before
cɔcɔ [   ] L,L adv always
cɔkɔcɔkɔ [     ] L,L,L,L adv earlier, previously
culuku [    ] L,M,L n spoke of bicycle
cu̱tï [   ] H,L v join

  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2