Beli - English


d


dɔꞌbe [   ] L,M n village (lit. head home)
dɔꞌbɔtɔ [    ] M,H,H adv later, in future
dɔdïlï [    ] L,H,M n spirit (lit. head of shadow)
dɔdolikɔ [    ] M,H,H Bw (Arabic) n eyebrow
dɔgutu [    ] M,H,M n back (lit. head tree)
dɔhayi [    ] L,H,H n land, region (lit. head of sand)
dɔko [   ] M,H n 1descendant 2kind or type of something (lit. head seed)
dɔkora [    ] M,H,M adj moving without carrying anything on head
dɔkɔ [   ] H,M n presence (lit. at eye)
dɔkɔri [    ] M,M,M 1adv after 2n after (path?)
dɔkɔri- prep after
dɔkɔtɔ [    ] M,H,H adv so far, forever (lit. head one)
dɔkɔtɔkpo [     ] M,M,H,L adv at once (lit. at so much)
dɔlëtu [    ] L,H,M n custom
dɔlëtu mote̱ n circumcision (lit. custom of cutting)
dɔmoga [    ] M,M,H n border
dɔri [   ] L,H n year
dɔru [   ] L,M n roof (lit.on house)
du̱ [  ] H v 1cry 2want
duduŋu [    ] L,L,L n ring
duru n net

  • Page 3 of 3
  • <
  • 1
  • 2
  • 3