Beli - English


g


gɔlɔ [   ] L,L n spear with barbs on handle
gɔmo [   ] L,H n man
gu [  ] H n arrow
gu̱u [] HL v write
gumö [   ] M,H n blood
gundɔ [  ] L n tongue
gutëyï [    ] L,L,L n road, way (lit. arrow road) (tëyï road)
gutï [   ] M,H adv only
gutu [  ] H,H n tree

  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2