Beli - English


ny


nyaꞌbele [    ] L,L,L n messenger
nyaka [  ] H,H n field, farm, vineyard
nyandɔki [    ] L,L,L n dura, sorghum
nyata [   ] L,L n some
nya̱to [   ] H,M v waste (incompletive)
nyë̱ [  ] M v be bad mönyë̱
nyigari [    ] M,H,L adv in evening
nyipɔꞌdɔ [    ] M,H,H n frog
nyï̱ï [] HL v 1migrate 2get
nyo̱o [] HL v 1eat 2play Dɔꞌbolo be̱ monyo̱o yete. Dobolo wants to play cards.
nyo̱tongo [    ] H,M,H v is ruined, destroy self
nyö̱kï M,H v defecate
nyö̱tu [   ] H,M v waste (completive)
nyɔkpɔ [   ] H,M n tree type
nyɔrɔ [  ] H,H n poison