Beli - English


r


rö̱öngo [ ‵  ] HM,H v be anxious, worry (rö̱ö mix)
rɔ̱ɔ [] HL v stop, stand
ru [  ] H n 1house, hut 2nest
ru̱1 [  ] H v sew (clothes)
ru̱2 [  ] H v roar
ru̱3 [  ] H v gather and burn (branches, grass)
ru̱u [] HL v be away a long time, be last, delay
rutu [   ] L,L n grass

  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2