Bimoba – English


A
B
ch
D
F
G
gb
H
I
J
K
kp
L
M
N
Ŋ
ŋm
ny
P
R
S
T
U
W
Y

R


rɔban1rubber/eraserKnjit dinbian won mɔ saanyiɔk ni ki waa u naa a wun daa rɔba ki turɔ wun saan nan sakur.The last born of Konjit was crying after her mother yesterday for her to buy a rubber for her to send to school.Bonlia2plastic materialDooteeb najakpkoorik won nak rɔba nba ki kpo wonn yonsuuk ni.The bullock of Dooteeb died yesterday in the afternoon after it had eaten plastic materials.