ŋmaachiɔkhalf moonŊmaarik per kuuma, u ji tenn ŋmaachiɔke.The moon is almost up; it is left with half moon.N won saan barin Duubong maa wun kpentin jeet kin tont ŋmaachiɔk na.Yesterday I pleaded with Duubong to lend to me some food to complete this half moon.Sanpaak