iiproyou (plural, stress)ii mi man kii won saan buŋ ni wonnBi careful you don't go to the river tomorrow.Ii la bik na nba tuun linbawaa?Have you seen what this child is doing?Bonlia