ŋmaariŋannanAprilŊmaariŋanna tee sinsobtona ŋmaarike.April is the month we begin to plant late millet.Minto din nyii Kumasi ki kun doo na binpo ŋmaariiŋanna niŋe.Minto came home from Kumasi last year in the fourth month. Ŋmaarii/daa