Search results for "bəətir"

bəətir adj 1sourd muet 2sourd
Comments (0)

 

bəətir adj 1sourd muet (sem. domains: Sourd, Muet.) 2sourd (sem. domains: Se taire.)
Comments (0)

 

bəətirbar n être sourd muet (sem. domains: Sourd.)
Comments (0)