Search results for "sɔɔga"

hɔsɔɔgan n qui a des cros
Comments (0)

 

hɔsɔɔgan n qui a des cros (sem. domains: Violent.)
Comments (0)

 

sɔɔga tombe rectangulaire (sem. domains: Tombe, tombeau.)
Comments (0)

 

sɔɔga tombe rectangulaire
Comments (0)

 

sɔɔgarma faire voir les dents
Comments (0)

 

sɔɔgarma faire voir les dents (sem. domains: Expression du visage.)
Comments (0)