Parcourir le Bissa-Barka

ə


əlmən n amende
Ərzumə mɩŋŋa n.pr Vendredi Saint (sem. domains: Christianisme, Cérémonie.)
ərzumə n.pr vendredi (sem. domains: Jours de la semaine.)
əlmən n amende (sem. domains: Amende.)