English - Bolinao


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z

n


nacretaklubogiant clam
naglabidangive a talking tomagsirmonto lecture
nag, tolumabidtalk incessantly
nailpasak 1nailpàsangnailipu'letshut tightlylubkasan actuator
nail clipperkartib nin kukonail clipper
nail inflammationbaselinflammation of nails
nail pullerkabrawrecking bar
nail s/tipaipasakhave s/t nailed
nail s/t onto s/tpasakanto nail s/t onto s/t
nail s/t togetherpasakento nail s/t together
nail to s/tipasaknail to s/t
nailedmaipasakfastened w/ nails
nailed along w/ikipasaknailed along w/
nailed togethermapasaknailed together
nailed w/ s/tmaikipasaknailed w/ s/t
nailed, havemamapasakhaving s/t nailed
nailingpammasaknailing
nailing s/tipangipasak 1nailing s/t
nailing s/t in placepangipasakannailing s/t in place
nailsipangipasak 2nails
nakedlabosnakedlus'oknakedlus'ok-labosbare naked
naked, makelus'ukenremove clothing
namepuraragnicknamebiday 2namengaranname
namesabtan 1designate as s/ttawag 2identification
name for boynunongname for boy