Ilocano - Bolinao


i


iabayiyampad
iakbel iti abot nga usaren ti natirad a kayoi'sed
ibabaonmutsatsa 2
ibabastaibasta'
ibabawi'maibabawi'
ibadbadoiyaysing
ibaddekduda'daan
ibag tawanta
ibaga iti maysa nga tao nag isu ti agluto iti natengipapising
ibaga nga umulogpatauyen
ibaga tayowantamo
ibaga ti masangwananpadlesan
ibaga ti maysa nga tao na bantayan naipabantayan
ibaga ti pudnopatutu'wen
ibagam ti kinapudnopapalawayan
ibagbagaibusngaw
ibagiankasakupan
ibagnosantabayen
ibakeskesikerker 1
ibal'laetisa'le'
ibalaetmaisa'le'
ibalayi'yan
ibalaybayibalaybay
ibalkotibarkot
ibanrakusipset
ibangkoibangko
ibarsacpaitampal
ibarsakmangibblak
ibasayipais
ibasnotisanet
ibastaibasta'
ibay bayag ti aramidilayan-layan
ibedbedipset
ibel'lengibantak
ibelling iti uneg ti danum taaw wenno ilognipararbong