Ilocano - Bolinao


m


ma-tiananma'tyan
ma'nagmanabo'
maabakmadaeg
maabilidadmaabilidad 1
maabswiltomaabswilto
maadaan koma ti namnamamain ilalo
maadaan ti dadaelmasidaan
maadalmural
maadawmaarwas
maadipenmaaripen
maagasanmapaanda'
maagrabyadomaagrabyado
maaksidintimaaksidinti
maalilawmalingo
maalisangalten 1.1
maamuganmaamugan
maan-anunganpaduksaan
maanaymaanag 1
maanniniwanmaalinawan
maanusanmaanusan
maang-angsankabsatan
maangotmakaangot
maapgesanmaaprian
maaplaganmaapinan
maapuramaapura
maara-aramidmagawa' 2
maaradomaadado
maarakupmayakap
maaramidmangyadi' 1
maarikapmaarikap
maarku-arkusanmaarku-arkusan
maarkusanmaarkusan
maaryekmakarrakap
maasamaasa'
maatates
maatepanmaatepan
maatiwmadaeg
maawanmaparot
maawanan iti ganastumab'ang 2
maawanan nakemtumapo' a nakem