Ilocano - Bolinao


n


nagrigatankapagalan 1
nagriregatankapagalan 1
nagrugitumarana'
nagrugianpinakakablit
nagsaganamanadya'
nagsagsakkunswilo
nagsakit ti tiyantyanen
nagsapatasambawan
nagsaw'annitaratwan 1
nagsi-nagsinagsi-nagsi
nagsi-takbomisisyak
nagsibogmambo'
nagsinipitibulang
nagsinumbanginmidmang 1
nagsisinungbatmi'batan
nagsitangken ti nakemmipatib'eyan
nagsupadyandipirinsya 1
nagsusonipasuso
nagsusuupanpungwa-pungwan
nagsuupanpisalsuan
nagtaratwantaratwen
nagtimbukelpalimpeken
nagtimbukel nga tulang iti tumengbalugon tuod
nagtingaanibutlayan
nagtingngaanpidalinan
nagtitimbukelmatibukley
nagtitinulongmitulungan
nagtung'ed nga maturogrumge-rumge'
nagtungpalanniyadi'nan
nagtungtunganrisulusyon
nagtungtungannitaratwan 1
nagtutukelmakpe-makpel
naguguranpurbado
nagukradmibusyag
nagulibbukli'
nagyanlaman 1
nahustoiksakto
naiasanglad iti igid ti babaymisapda'
naibagayiseke'
naibantay iti lentegligal
naibaonmisyon 1
naibaon ti gubyirno iti sabali a nasyonimbahador
naibel'lengma'met
naibosmakisap
naibuspangpos