Tagalog - Bolinao


i


impobaying
impokator
impormasyonimpurmasyon
importansyakwinta
importantimajor 1
imposibleimpusibli
imprentaimprinta
imprintapublikasyon
imustramustra
ina at anakmitraina
inaabotkatudulan
inaakalaura'remen
Inaalalayanpitabinan
inaalen.maalen'alen
inaalo-alokuyung-kuyungen
inaantoktungge'
inaasikasokapapaga
inaayosiayos
inabotga'waten
inabot ng gabimayabyan
inabutang di sadyarunda
inagkatiwalaanmangitalek
inagurasyontumapusisyon
inahing baboytakong
inakyattumangkar
inanaylupok 1
inang-binyagmadrina
inang-kasalmadrina
inangilanngerngeran
inaring anakampon
inaugurasyoninagurasyon
inayinay 1
incorporasyoninkurpurasyon
indayogkumpas 2
independensyamag'indipindinsya
ineryorguma 2
inhinyeroinhinyiro
iniba-ibasakalakwen
inidoroiniduro
inihahapayirpay