Tagalog - Bolinao


n


nabalot ng galisringgos
nabalutan ngkubri
nabanggamabangga'
nabangga ang ulote'teen
nabanlianmadunglusan
nabansotteytey
nabantayanmabantayan
nabasa' habang nakatulogludugen
nabawasmabaw'as
nabayaran na ang buismabuisan
nabed-bedpugungen
nabibigatanmabyatan 2
nabibigyanmabyan 2
nabibitinpindyinti
nabigl^amabigra'
nabigomaimaima
nabigyanmabyan 1
nabigyan ng leksiyon.maadalan
nabiladmabatad
nabinatmabinat 1
nabingihankatelekan
nabinyaganmabinyagan
nabiyakmabisbis