Tagalog - Bolinao


n


nagdahilanrumason
nagdatinganrumate'-rate'
nagdideliryokumbulsyon
nagdidiliryokumalawakaw
nagdidipositoidipusito
nagdikitkumpit
nagdikitniramit
nagdikit ang gilidkumbit 1
nagdikit-dikitdumalit-dalit
nagdiligmambo'
nagdurugokadadaya'
naghahabimanara
naghahari-harianmag'adi' 1
naghahawakmiga'get
naghahawakan ng kamaymiga'getan 2
nagharapanmiadapan
naghigingumeteet
naghihilikmaimrek
naghihimayiriken
naghihiramanmi'daman
naghihirapmumaidap
naghihiyawmangargar
naghiwalayikisyay
naghuhubad ng pang-itaasmilus'ok 1
naghuhulogmangnabo'
nagibang pilapilbwangen
nagiginawmaray'epan
nagigingpag'inen
nagiikiriken
nagiingitanmiimunan
nagiingitan sa trabahomii'ritan
nagiisamibukod
nagiisipsipapanemtem
nagingsinan2
naging handatumalad
naging hukotgumukot
naging malapotkumalet
naging pasaskumedes 1
naging tamadtumamlad
nagisingmipakna
nagitlamaka'ngap
nagka-ugatyumamot
nagkabalikannisublian
nagkabukolmabukol
nagkagustorumabay
nagkaintindihanpipagketan 1
nagkaka-intindihanmigustwan
Nagkakagatanmingatngatan 1
nagkakagulogewgewan
nagkakagulo sa pagkainkulinyam