Tagalog - Bolinao


n


nagkakaisasulido 2
nagkakalamanlumaman 1.1
nagkakasundomiayos
nagkakataonmaibansag
nagkakulubotmamakbet
nagkalahoknilalawok
nagkalat na bagaydamuyak
nagkamali ng tingindulingan
nagkampimiayon
nagkanda-hulognabo' 1
nagkapunit-punitmabisang
nagkaroon ng bagyogumagyo
nagkasabaykapibansag
nagkasakitan ng damdamin sa isat isamisasakitan nakem
nagkasalasumubag
nagkasalananmagkasalanan
nagkasamamikalamo'
nagkasayahanmamapunsya
nagkasunduang magpakasalitarato 2
nagkasunodmidadandan
nagkawiliwilikaririktan
nagkitami'kitan
nagkublimanalimbeng
nagkukulangmagkurang
nagkukunwarimangidalem
nagkukunyarin ayaw niyamiandi-andi'
nagkukuwentomanaru'man
nagkulangmagkasalanan
nagkumpulanmiraramu'yok 2
naglalabamami'pi'
naglalabanpilaban
naglalagablabburung-burong 1
naglalakadmamayabay
naglalakbaymanglalako
naglalakbaysumaki
naglalakomangngadaw
naglalalamanara
naglalanding baboykalkal 1
naglalanghapsang'a-sang'ap
naglalaropiikap 2
naglalawaykagay
naglayaglayagen
nagliliyabburung-burong 1
naglingkod bilang katulongpatawo
nagliwanagsumlag 1
nagliyabsasyab
naglolokomaglukotanga'
nagluluksabaliwan