Tagalog - Bolinao


n


nagsabunutangunuten 1
nagsaingmakasa'pang
nagsarapunit
nagsasalubongmisu'palit
nagsasawamipasawa'
nagsigawanmiburyawan
nagsimangutanmimurngutan
nagsisigarilyomaninigarilyo
nagsisigawanmi'yaganmi'batan
nagsisigawankyawkyawani'yagan
nagsisinaluduhanmisaludwan
nagsisindakumagsa-agsaw
nagsisinugalingpibula'-bula'
nagsisisibabawi'
nagsisisigawgumurya-buryaw
nagsiurongumanunor
nagsuntukanmipuniti
nagsuot ng pantalonmibutarga
nagtaastuma'gay 2
nagtabsikmamursak
nagtaksilmalamangan
nagtalumpatirisayt
nagtamaanmakapigketan
nagtanimpaimula
nagtatabsikmamursak
nagtataemitakli'
nagtatae at nagsusukaaribaybaho
nagtatagopangyator
nagtatahimananayi'
nagtatakbopala-palayo
nagtatakotmanglili'mo
nagtataltalanngatngatan 1
nagtatamaanmigketan
nagtatamponikapa'sel
nagtatanim ng binhi ng palaymamasedsed
nagtatapikanmitapikan2
nagtatayo ng bakladmangipa'leg
nagtatayo ng tubo ng tubigmamalpal
nagtatrabahopagtrabaho
nagtitibokpangyabkyaban
nagtitiismangitpel
nagtitipak na alontalukatok
nagtitiwalatumutumper
nagtitiwalapyawen
nagtitiyagamangitpel
nagtiwal^aimatleken
nagtiwalapagmatalkan
nagtubigmatunaw 1