Tagalog - Bolinao


p


pagbabarilanmipalsutan
pagbabasa sa ballotasiskurtinyo
pagbabasa tungkol sa isang institusyonpruspiktos
pagbabatokudas
pagbabatuhinkudas-kudasen
pagbabaw ng tubig dagatkuma'ti
pagbabawasmamaw'as
pagbagopaba'yuwen
pagbagoongpammag'ong
pagbagoonganpamag'ungan
pagbaklipammari'
pagbalikete'
pagbalikpangisubli'
pagbalingbirngan
pagbalinganbirngan
pagbalsamobalsamo 2
pagbantaangagaem
pagbarilpammalsot
pagbasabasawen
pagbasahanpamasawan
pagbat^ipidudunong
pagbautismopaminyag
pagbawalanawaan
pagbawtismo sa mga taobawti-bawtismwan
pagbayarinpamayaden
pagbayomambayo
pagbendetapamindita
pagbendisyonpamindita
pagbibigaypamayabor
pagbibigay babalapammatalad
pagbibigkaspamali-balikas
pagbibindisyonpamindisyon
pagbibinyagmaminyag
pagbigaypamami
pagbigkaspangibalikas
pagbihagkunkista
pagbihisanpisilyan
pagbilanganpamilangan
pagbilhan ang mamimililakuan
pagbili ng hindi muna binabayaranangkaten 1
pagbindisyonpamindisyon