Tagalog - Bolinao


p


pagdukotmandurukot
pagdulaskundaros
pagdumimamaw'as
pagdurugtongpamisuldong
pagdurusapakadusa
pagdurusamapadya'dya'
paggagamotpananambar
paggalangpangibilang
paggalangpammagabaga
paggalang sa isat-isamigagalangan
paggamitikana'1
pagganappanunukid
paggantipammawi'
paggawa'pruduksyon
paggilgilgedged
paggilitget'en
paggrupo-grupopigugrupu-grupo
paghabipananara
paghahabol.apila 2
paghahakbangkakuku'dang
paghahalakhakkaiilis
paghahaliliipulang 1
paghahalo na gamitin ang kamaykames
paghahalu'inpisambungen
paghahaluinpisawugen
paghahambingpangingiyarig
paghahanappanunumog
paghahandapriparasyon
paghaharanapamamatben
paghaharap ng buong pagiisip sa isang gawainmapituno 1
paghaharapinpiaadapen
paghaharipag'aadi'
paghahat^ipitao
paghahatidibisyon 1
paghahati-hatipitataopitatau-tao
paghahati-hati ng burigisaen
paghahatolpangungukom
paghahawak sa anumang bagay na isat isapisusubrayan
paghakutinpangakuten