Tagalog - Bolinao


t


tag-ulannepnep
taga hugas pingganmanapat
taga ibang-bansasan'ilin nasyon
taga manehotsupir
taga paghugas ng pigganmanapat
taga saantaga
taga-aliwliwaliwawen
taga-dugtongmammigalet
taga-hagis ng bolapitser
taga-hakotmangngakot
taga-hanaprukirok
taga-hatolripiri
taga-igibmananago'
taga-ingatmangngasikaso
taga-kabitmammigalet
taga-ligpit ng pinagkainantagasapat
taga-pagtagomangngasikaso
taga-pagtatagpundador
taga-payapamamatinek 1
taga-salokmananago'
taga-sunoddisipulo
taga-tagomangngasikaso
taga-turoidukador