Tagalog - Bolinao


t


tanggihanikisway
tanggolawa'1 2
tanghalanintablado
tanghaliugtiawro
tanghalimag'ugtiawro
tanghali naawroyna
tanghalianpangawrwan
tanghaling tapatugtiawrokaamut-amutan
tangibugtong
tangi lamangkaggamod
tangil`itangili'
tangilimahugani
tanging natirakalenleneg
tangisanabet'abetan
tangkainarisga
tangkaybara'ba'
tangkay ng bulaklak ng niyog o maispari-pari
tangkay ng bungapuputyan
tangkilikmangisakit
tangkilikinitandudo' 3
tangotanggo
tangossarpit
tanguankaweyan
tanguy-ngoyngeyengey
tanguyngoykatatawag
tao podada' 1
tao sa Indiabumbay 1
taontaon
taong dahilan ng pag-aawaymammiaway
taong desteradodistyiro
taong gumagawa ng lubidmangrurubir
taong mapagbiro'masulon
taong matabil ang dilatsismusa
taong may bisyomagbibisyuso
taong nagagawang basahin ang nakasaad sa palad ng taomammarar
taong nagkukunwaripariseo
taong nagpapasakit ng tiyanmammiltik
taong nagtatabsikmammursak
taong napakayamanmilyunaryo/a
taong pakikisamahankikalamuan
taong palabirotuso
taong tutulong sa kaa-lis ng isang lumayopaibwaten