Tagalog - Bolinao


w


wagwagwagwag 1
wagwagwagwag 2
waks (Eng)lilin
waksiwilik
wal^aabsint
wala na sa panganibsalbador
wala sa ayosyugo'makulkol
wala' nang pag asatudas
walag kabuluhanugya' 1.1
walang alinlanganmainum'ay
walang asawasultiro
walang ayosidausag
walang bayadlibri 1.1
walang buwandelemlesek
walang direksyon ang buhaytiwawer
walang dudasapo
walang ganasalmeng
walang ganang kumainmadadil
walang ganang kumaindadil
walang gawa'bulakbol
walang hawakkalla gamet
walang hiya'salbahi
walang ingatmamungatitali'dak
walang ingaymakaklek
walang ingay walang kibo'matinek
walang isipa't gawaruyeng
walang itirai'pos 2
walang kalatismakaklek
walang kamatayanpatiti 1.1
walang kasalananinusinti
walang katapusankala'pusan 1.1
walang kibopisasaet
walang kwentang halamandikot 1
walang lakaskumapoy
walang lasamatab'ang
walang magandang kapalaranmakapuyan karma'
walang magawareyeng
walang mintissapo
walang mododarasudos