Bolinao - English


a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
v
w
y

a


a2'apposBolUsaren yayti sa u'na nan si sintron mampag'irgwan sa sayay grupo nin susarita'.TagAng.IloTi.EngThis marks the primary item that is being referenced in the clause or sentence. In English, sometimes marked by intonation or other highlighting.Relsienclity/[V]_
a-'a-Spato, quantifiern > adj1BolIkwa yayti sa tarana' irgon mangibarita' prisyon barang saya nin abaw a bagay, o kantidad para barang saya nin abaw tawo.TagTig.IloSag.EngA Spanish prefix used on numbers to form a price or number per item.2EngChanges a locative noun to an adjective.SpnFaddosakkinsi
a'lo'`a'-lonBolPinalimpek a putol kayo nin main pinadaite' nin gaga'getan sa butlay a usaren ipambayo sa a'song o ipanaltag sa bilog.TagHalo.IloAl-o.EngPestle, a rounded piece of wood about five inches in diameter and six feet long used to pound or grind substances in a mortar or thresh rice in a trough.Rel. toa'songbayoRelbilog 1SpectaltagGenipambayo
a'nak'a'-n`akPuon:anaknBolUsaren yaytin tumukoy sa sinusa'sa sa abaw, ambo' grupo nin ua'nak.TagMga anak.IloAnnak.EngReferring to specific children individually, not just a group.AntmatuntawoMassua'nak
a'nem'a'-n`ɘmn1BolSi sumunor nin numiro kona nin lima.TagAnim.IloInnem.EngSix, the number following five.Clfbilang2synsais1.1nSixty.1.2nSix hundred.1.3nSix thousand.Cmpdlabin'a'nemDer.ika'nemmi'nem
a'pat'`a'-patn1BolSi numiro nin sumunor konan bilang a tulo.TagApat.IloUppat.EngFour.Clfbilang21.1nforty.1.2nFour hundred.1.3nFour thousand.Der.ika'patkaka'patlabin'a'patmag'a'patmaika'patmi'patpi'patsippa'pat
a'rong'`a'-roŋnBolSi parti nan lalaman nin usaren sa pinnawa tan pangngangot.TagIlong.IloAgong.EngNose.Membulong 3whrupa
a'song'`a'-soŋnBolBato o matib'ey nin kayo a kinutkutan sa butlay anggan kapikngaan a pambaywan nagsikabarang usar a a'lo.TagLusong.IloAlsong.EngA large wooden or stone mortar used with a pestle for pounding grains such as rice or corn.Rela'loDer.a'su-a'song
a'su-a'song'`a'-su-'`a'-soŋPuon:a'songnBolDaikleng nin a'song a kasabyan pambaywan rikado bilang sa bawang tan raruma et.TagAlmires.IloAlmires.EngSmall wooden or stone mortar.Specalmiris
aabriwan'a-'ab-ri-wanPuon:abryannTagEngA place in something where it can be opened such as a door, window or mouth of something.
aadyan'a-'a-dy`anPuon:adyannBolLugar no adti ya mako nin umadi a sayay tawo lalo yaynay sayan main nin mampal'isan o mampalaywan.TagKublihan; taguan; pagtaguan.IloPaglemmengan.EngA hiding place.
aalmidunen'a-'`al-mi-du-n`ɘnPuon:almidunenadjBolAbel o seket a matkap nin almidunen o paksiren sa pangngusar nin gawgaw o sinapit nin linugaw.TagAalmirulin.IloAalmiduren.EngFabric or clothing requiring starching.
aanakan'a-'a-na-kanPuon:anaknEngThe uterus.synpianakan
abab'`a-babnBolSi matib'ey a parti nan ungot a nakaigaletan nin bunot tan laman.TagBao.IloSabot.EngThe shell of a coconut.whungotRel. tobunot1laman 3.2Specbitakan
ababo'a-b`a-boPuon:baboadj1BolAniman a ambo' nin ararem bilang sa taaw, ubot, sugat tan raruma et.TagMababaw.IloNarabaw.EngShallow, said of the sea, a hole, cut or wound.Antararem 1kantilado2BolKurang sa masadag a pakatanda', pakataros, didikasyon o dibusyon.TagMababaw.IloNarabaw.EngLack of depth in knowledge, understanding, commitment, etc.Antararem 1.1Syn clsparawpaw1+abababoDer.ababwenkaababwanumababoid.ababo a lwa'
ababo a lwa''a-ba-b`o 'a lw`a'id. oflwa'ababophrTagMababaw ang luha.IloNarabaw ti lwa.EngTo be prone to crying, the tears are on the surface and about to come out at the slightest thing.
ababwen'a-bab-w`ɘnPuon:ababovoBolAndi' gaw'en nin ararem.TagBabawan.IloRabawan.EngTo make something shallow.Antararmenpaararmen
abagat'a-b`a-gatn1BolSi siri nin nangibwat sa panrupan nin bagatanan. nin mangawit rapeg.TagHabagat.IloAbagat.EngA wind from the southwest that brings rain.2BolSi bandan panrupan nin bagatanan.TagTimog-kanluran.IloAbagatan a laud.EngSouthwestern direction.ClfdiriksyonRel. topanrupantimog
abagatan a baytan'a-ba-ga-tan a bay-tanCmpd. ofbaytanbagatananphrBolabagatan.TagTimog-silangan.IloAbagatan.EngSoutheasterly.whdiriksyonSyn clsmamatimog
abagay'a-ba-g`ayintrjoldBolIbalikas yayti nin pangibusngaw nin kaingaran a napirdyan no main nin na'met o nakasa, o no naima-ima sa inilalwan.TagSayang.IloIlala.EngAn expression of vain regret or despair over something or someone wasted or lost.Syn clssayang 2Der.abagayenmaabagay
abagayen'a-ba-ga-y`ɘnPuon:abagayvoTagHalaga.IloIpateg; amuogen.EngTo appreciate something.
abaho'a-b`a-hoSpabajodown, below1oldinfBolKumayupa' sa ruran.TagBumaba; umibis.IloBumaba; agdissaag.EngTo come down from something such as a tree, or a vehicle.Syn clskumayupa'umarawas2oldinfBolKumayupa' o gumuda a prisyo nin bubagay bilang sa ungot, kupras, tan raruma et.TagBumaba.IloBimmaba; binasit.EngTo go down in price.Syn clsgumuda3oldintrjBolAbaho, sarita' yayti nin usaren nin pammatalad no main nin bagay a nanabo'.TagAbaho.IloAbaho.EngUsed as a warning to watch out for something falling.
abaka'a-ba-k`anBolMula a bakas batag nin mabyay sa madutak nin luta', say lanot pala'pa' tan upas ket gaw'en bag, tsinilas tan raruma et.TagAbaka.IloAbaka.EngAbaca, a plant that grows in wet areas and looks like a banana plant or its fiber which is known as Manila hemp.
abakada'a-ba-ka-d`aTgabakadanBolLitra a naunong sa alpabiton Tagalog.TagAbakada.IloAbakada.EngThe former romanized order of the alphabet for Tagalog.Syn clsalpabito
abako'a-ba-koSp`abaconoldBolSaya nin agamiren a main nin malilimpek a sinuluy-suloy nin ipakudras nin ipasu-pasubli' nin usaren sa pammilang uno pangngakay nin aritmitik.TagAbako.IloAbako.EngAbacus.