Bolinao - English


a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
v
w
y

d


da'da'da'-d`a'StudentnEngThe act of lifting and setting down the foot.BolGawa' nin ikwa yay ayi sa babo nan sayay bagay.FilTapak.IloBaddek.Mabyat a da'da' na ta mataba' ya.His tread is heavy since he is fat.Naresres a bulong pitsay bana' sa da'da' nan damulag.The Chinese lettuce leaves were crushed because of the tread of the carabao.Syn clstalmakecc02/18; ecc07/19; ecc01/20; ecc01/23; ecc10/23Team approvedDer.da'daanda'daanduma'da'ida'da'makada'da'mana'da'nikada'da'da'daanStudentda'-da-'`anvlEngTo step on something.BolIpababo a ayi sa sayay bagay o tawo.FilTapakan.IloBaddekan.Kai magwa' nin da'daan a rabot sa Luneta.You can't step on the grass in Luneta.Si Maria ket mana'da' yan naagap nin karot sa rigrig baybay.Maria is stepping on the yams on the seashore shredding them.Syn clstukduanstand on s/tRelàyifootecc02/18; ecc07/19; ecc01/20 voe2/20; ecc10/23Team approvedActmana'da'da'da'-da'daanda'-da'-da'-da-'anvlEngTo trample on something, usually to destroy.FilTapak-tapakan.IloBadikan.Kasaynan kabalikasan, ket itampal ana tan da'da-da'daan tana.It has no more purpose and so it is thrown out and just trampled on.Syn clsasak-asakentramplePendingdada'daanda-da'-da-'an nEngWhat is stepped on.FilTapakan.IloPagbaddekan.Syn clsapin sapatosshoe soleswilassoletutukduanbasePendingduda'daandu-da'-da-'anvlEngTrample, to step on, to walk on, to tread heavy trample.BolTukduan ayi udino dalanan nin ayi nin tawo ket pirmin dalan-dalan ket dudaan ayi.FilTapakan.IloBabaddekan.Saray damulag duda'daan raynay mabyay a mula moyo.The carabaos are stepping on your plants.Syn clskusay-kusaythrashing of legsPendingmada'daanStudentma-da'-da-'`anvstEngTo be walked or trampled on.BolMaigna' yay ayi sa saya bagay o sa raruman parti nin lalaman.FilMatapakan.IloMabaddekan.Mada'daan a byatbyat sa bubuyangin. Shellfish in the sand get trampled on.RelàyifootSpecmakutarbe trampled onvoe1/20; voe10/23PendingPerf.nada'da-da'daannada'daanImmmangkada'da'-da'daanIntsmada'da-da'daanduma'da'Studentdu-ma'-d`a'vchngEngTo step on or in something.BolIpababo a ayi sa sayay bagay.FilTumapak.IloBumaddek.Kai ko et nin nasari' a duma'da' sa gayun-gayon.I have not yet experienced stepping into quicksand.Syn clstumukdo'step up onecc04/18 RC91; ecc09/19; ecc02/20Team approvedAtl. is manduma'da'ida'da''i-da'-da'vinEngStep or trample on something or stomp foot.BolItukdo' a dapa' nan ayi sa babo nan sayay bagay.FilItapak.IloPadekan.Andi' mo ida'da' a ayi mo sa nikasama'.Don't step in something dirty.Nida'da' koyay sleeping bag no ampi'pien ya.I tramped on the sleeping bag when washing it.Syn clskutartrampling on s/tGritalmaktrample onRC90PendingPerf.nida'da'maida'da'Studentma-'i-da'-d`a'vst1EngFor something to be stepped into.BolMausar yan iku'dang a ayi nin itukdo' ya sa sayay bagay. FilMaiapak.IloMaibaddek.Kai ko nin maida'da' sa ranom a ayi ko ta napagal nin linmalako.I am not stepping in the water with my foot since I am exhausted from the walk.Syn clsmaiku'dangstep forward ontoecc03/22Team approved2EngTo happen to stomp on something.BolMaitalmak o maipababo yay ayi sa sayay bagay. FilMatapakan.IloMabaddekan.Andi' ka lumukso sa dani ko bangli' no maida'da' may ayi ko.Don't jump so close to me; you might stomp on my foot.Syn clsmaitalmaktrample on s/tvoe1/20; ecc03/22Team approvedmakada'da'Studentma-ka-d`a'-da'viaEngTo happen to step on something.BolMaigna' nan ayi o maiku'dang ya sa saya bagay nin kai ginagara.FilMakaapak.IloMakabaddek.Masugat a ayi no makada'da' nin talaba.The foot will be injured if it happens to step on an oyster.Syn clsmakatukdo'able to base onvoe2/20; voe12/23PendingPerf.nakada'da'mana'da'ma-n`a'-da'*Go toda'daanvaEngstep onFilMang-apak.IloMangbaddek.DCC5,22nikada'da'ni-ka-da'-da'pattEngFooting.IloKinabaddek.Pending
da'da'-da'daanda'-da'-da'-da-'anPuon:da'daanda'da'vlEngTo trample on something, usually to destroy.FilTapak-tapakan.IloBadikan.Kasaynan kabalikasan, ket itampal ana tan da'da-da'daan tana.It has no more purpose and so it is thrown out and just trampled on.Syn clsasak-asakenPending
da'daanda'-da-'`anStudentPuon:da'da'vlEngTo step on something.BolIpababo a ayi sa sayay bagay o tawo.FilTapakan.IloBaddekan.Kai magwa' nin da'daan a rabot sa Luneta.You can't step on the grass in Luneta.Si Maria ket mana'da' yan naagap nin karot sa rigrig baybay.Maria is stepping on the yams on the seashore shredding them.Syn clstukduanRelàyiecc02/18; ecc07/19; ecc01/20 voe2/20; ecc10/23Team approvedActmana'da'Der.da'da'-da'daandada'daanduda'daanmada'daanda'da'-da'daanda'-da'-da'-da-'anvlEngTo trample on something, usually to destroy.FilTapak-tapakan.IloBadikan.Kasaynan kabalikasan, ket itampal ana tan da'da-da'daan tana.It has no more purpose and so it is thrown out and just trampled on.Syn clsasak-asakentramplePendingdada'daanda-da'-da-'an nEngWhat is stepped on.FilTapakan.IloPagbaddekan.Syn clsapin sapatosshoe soleswilassoletutukduanbasePendingduda'daandu-da'-da-'anvlEngTrample, to step on, to walk on, to tread heavy trample.BolTukduan ayi udino dalanan nin ayi nin tawo ket pirmin dalan-dalan ket dudaan ayi.FilTapakan.IloBabaddekan.Saray damulag duda'daan raynay mabyay a mula moyo.The carabaos are stepping on your plants.Syn clskusay-kusaythrashing of legsPendingmada'daanStudentma-da'-da-'`anvstEngTo be walked or trampled on.BolMaigna' yay ayi sa saya bagay o sa raruman parti nin lalaman.FilMatapakan.IloMabaddekan.Mada'daan a byatbyat sa bubuyangin. Shellfish in the sand get trampled on.RelàyifootSpecmakutarbe trampled onvoe1/20; voe10/23PendingPerf.nada'da-da'daannada'daanImmmangkada'da'-da'daanIntsmada'da-da'daan
da'sald`a'-salStudentnEngA heavy falling blow on a person or thing.BolBigraan nin pakaragrag nan sayay mabyat nin bagay ket maigket ya sa sayay bagay o tawo.FilBagsak.IloTupak.Mabyat a da'sal nin halublak.The blow of a hollow block is heavy.ecc02/18; ecc07/19; ecc01/20; ecc10/23Team approvedDer.da'salanida'salmada'salanda'salanStudentda'-sa-l`anvlEngHit something or someone with a heavy object, generally from above.BolMangibwat sa ta'gay ket inabo' o ipababnak yay sayay mabyat nin bagay sa sayay tawo o bagay.FilBagsakan.IloTupakan.Da'salan ran bato a halublak pigaw nin mabuyak.They will drop stones on the hollowblocks so that they will be in small spreadable pieces.Syn clspababnakanslam s/tecc02/18; ecc07/19; ecc01/20; ecc10/23Team approvedida'sal'i-da'-salvinEngTo give a heavy blow from above.FilIdagan.IloItupak.Syn clsi'sardrop w/ forcePendingmada'salanma-da'-sa-l`anvstEngTo have been hit and smashed by a blow from something heavy.BolManabuan nin animan nin bagay nin mabyat nin nangibwat sa ta'gay.IloMatupakan.Mati a kuko no mada'salan nin martilyo.A fingernail will die if it is smashed by a hammer.Syn clsmadag'anbe crushedvoe3/20Pending
da'salanda'-sa-l`anStudentPuon:da'salvlEngHit something or someone with a heavy object, generally from above.BolMangibwat sa ta'gay ket inabo' o ipababnak yay sayay mabyat nin bagay sa sayay tawo o bagay.FilBagsakan.IloTupakan.Da'salan ran bato a halublak pigaw nin mabuyak.They will drop stones on the hollowblocks so that they will be in small spreadable pieces.Syn clspababnakanecc02/18; ecc07/19; ecc01/20; ecc10/23Team approved
da'tond`a'-tonStudent1ndeepEngSomething given as an act of worship.BolAniman nin ibi para konan Dios o sa raruman manraywen nin pangipa'kit nin pangrarayo kona.FilHain.IloDaton.Mas maabig a da'ton ni Abel dyan say ikon ni Cain.Abel's offering was much better than Cain's.Syn clsatangpangrarayoRel. toaltar 2ECC13; ecc04/17; ecc07/19;voe12/19; ecc01/20; ecc10/23Team approved2nEngAddressing something such as a song or book to someone such as a friend or patron.BolBagay bilang sa kansyon, libro o raruma et nin gawa' nin igagara para sa sayay tawo.FilAlay.IloSagut.Main da'ton nan kansyon para konan inado' na.He dedicated a song to his fiancée.Syn clsdidikasyonECC13; ecc03/17; ecc07/19;voe12/19; ecc01/20; ecc10/23Team approvedMassduda'tonDer.ida'tonikida'tonpinakada'tonida'tonStudent'i-d`a'-tonvinrareEngTo present or set aside and consecrate something to something.BolIgagara nin ibi o para sa sayay tawo, laloyna nin para konan Dios.FilIhandog.IloIdiaya.Adti ya udet a ida'ton ta nin karniro, tatay?Where then is the sheep that we will offer, Father?Tinaon ni Sara a mangida'ton nin nagsikabarang a prutas sa altar.Yearly Sara offered various fruit on the alter.Syn clsisirbigive as a serviceitalagadedicate for s/tsakripisyo 1offering to GodECC13; ecc09/16 jcd05/17; ecc06/20Team approvedActmangida'tonPerf.nida'tonAtl. is man'ida'tonipaida'ton'i-pa-'i-da'-tonvinEngTo have something offered as a sacrifice.BolIpa'ka' konan raruman tawo nin ika' na para sayay raruma a da'ton na.FilMagpahandog; pakihandog.IloIpaidaton.Ket ipaida'ton ra konan padi' a say matkap para sa ritwal sa pakaparinggas.And-so they went to-have-offered by the priest that which was necessary for the ritual of cleansing.Mangipaida'ton ako konan amiga ko ta kai ko mika' sa simbaan.I will make an offering through my friends since I cannot take it to the church.RC91PendingActmangipaida'tonmangipaida'tonma-ŋi-pa-'i-da'-ton*Go toipaida'tonvaEnghave s/t offeredFilMagpahandog; pakihandog.IloIpaidaton.dccmaida'tonStudentma-'i-d`a'-tonvstEngTo be put into the state of being offered.BolMaibi konan Dios tan sa raruma nin manraywen.FilMaialay.IloMaidaton.Maida'ton ko a byay kon magsirbi sa Dios a Catawan.I have given my life as an offering to the service of God the Divine.voe3/20; voe11/23PendingPerf.naida'tonmangida'tonma-ŋi-d`a'-ton*Go toida'tonvaEnggive as an offeringFilPaghandugan.IloTaladuen.dccPerf.nangida'tonpangida'tonpa-ŋi-da'-t`ongerrareEngThe process of offering sacrifices.BolPrusiso nin pamimi nin sakripisyo.IloPangidaton.Sin sain, main nin tutawodtaw nin nangibarita' kona ni Jesus nin maipa'ka' konran umno ray taga Galilea a nipapati na ni Pilato leleg ra nin mampangida'ton nin pinatin uayep konan Dios ket nailawok a daya' ra sa daya' nin da'ton ra.At that time, there were people there who told Jesus about a number of those from Galilee who Pilate had killed while they were offering slaughtered animals to God and so their blood was mixed with the blood of their offering.Syn clspangingididikadedicationRelupirturyooffertoryDCC11,23; DCC11,23PendingAtl. is mampangida'tonnipangida'tonni-pa-ŋi-da'-tonvinEngTo give as an offering.IloPinangidaton.Saray raruman nangadal konan Biblia wanra a angangko si altar ket iritrato nay nipangida'ton ran saraytaw saray pinati bana' sa katutulok ra konan Dios.Some who have studied the Bible say that probably the altar, it gives a picture of the sacrifice of those who were killed because of their obedience to God.Siin nin dalanan ket pinagkamain ya nin nipangida'ton nan lalaman nan diri ni Jesus, ket kapangabri na konan siti, tan mami yan byay nin iti konan Dios.That waycameintobeing by Jesus offering of himself, andsohe has newlyopened this, and it gives life here with God.Pendingpangingida'tonStudentpa-ŋi-ŋi-d`a'-tonnfmlEngFor something to serve as an offering.BolPamimi nin bagay, udas tan pagsisirbi sa man'unuren.FilPaghahandog.IloPangingidaton.Say pagmamatalek moyo tan pagsisirbi moyo konan Dios ket bilang nin pangingida'ton kona.Your trust and your service to God are like an offering to him.DCC11,18; voe12/21Pendingpangida'tunanpa-ŋi-da'-tu-n`angerEngThe making an offering in worship to someone.BolPrusiso nin pamimi nin da'ton sa raruma.FilPaghangugan.IloPangidatunan.Binalatay nay kayo a para pangida'tunan para konan Dios.He shouldered the wood for making the offering to God.DCC11,23PendingPerf.nangida'tunanpangingida'tunanpa-ŋi-ŋi-da'-tu-n`annEngThe place of offering something.BolLugar no adti gaw'en a pamimi nin da'ton o rigalo.IloPangingidatonan.DCC11,23Pendingikida'ton'i-ki-da'-tonvinEngTo request someone to give and offering for you.IloPakidaton.Ikida'ton mayti pa si kandila' sa altar. Would you offer a candle for me at the altar.Pendingpinakada'tonStudentpi-na-ka-d`a'-tongerfmlEngThat which serves as an offering.BolNapili' nin masibulot o si sarba na nin ibi nin da'ton.FilPinakaalay.IloPannakaruknoy.Main nin pinakada'ton tamo a sya nin diri si Jesus.There is what serves as our offering which is Jesus himself.DCC12,18Pending
daangd`a-'aŋStudentnEngThe act of preparing soup, usually fish, characterized by its sour and savory taste most often associated with tamarind.BolPangluluto' nin kuna' tan raruma et, nin abaw a sabaw tan alseman bilang wadi' nin salumagi tan raruma et.FilSigang.IloSigang.Mataway a daang mo kanya' nin si'kay mangluto'.The sour soup you make is tasty and so you the one to do the cooking.Relsabaw 1ecc02/18; ecc01/20; ecc10/23Team approvedDer.daangendinaangidaangipanaangmanaangpanaangandaangenda-'a-ŋɘnvaEngTo cook sour fish soup.FilMag-sigangIloSigangen.Mataway daangen a kuna' no sadiwa' et.PendingActmanaangdinaangStudentdi-n`a-'aŋnEngSeafood such as fish or crabs cooked with tamarind or cashew fruit or pickle tree fruit, or ripe apple bananas and camote tops.BolLuto' nin kuna', urang tan raruma et, alseman bilang wadi' nin salumagi, sabawan nin abaw tan kwan tadok kamuti o raruma et. FilSinigang.IloSinigang.Mataway yan mangluto' nin dinaang si baying ko.My grandmother's cooking of fish and vinegar is tasty.Syn clspaksiwsour meat stewsinigangsour fish soupRC90; ian02/18; ecc04/18; ecc08/19; ecc02/20Team approvedidaang'i-da-'aŋvinEngTo cook fish in water and sour fruit like tamarind.BolIluto' a kuna' sa ranom tan alseman a bilang sa salumagi.FilIsigang.IloIsigang.Idaang main si tutukro nin alaki ta mataway ya in.Cook the big lapu lapu in water and tamarind, that will taste good.Pendingipanaang'i-pa-na-'`aŋvinEngTo use something to make sour fish soup.IloIpangsigang.Salumagi a ipanaang mo sa kuna'.Tamarind is used with fish to make sour soup.voe7/20Pendingmanaangma-na-'aŋ*Go todaangenvaEngcook sour fish soupIloMangalsem.dccpanaanganStudentpa-na-'`a-ŋangerEngThe process of cooking fish in a sour broth.BolGawa' nin panglutuan nin main sabaw tan alsem.FilPagsisigangan.IloPagsigangan.Kasabyan usaren ran tutawo nin panaangan ket si kasirula.What people commonly use for cooking sour fish is a casserole pan.DCC10,18Pending
daangenda-'a-ŋɘnPuon:daangvaEngTo cook sour fish soup.FilMag-sigangIloSigangen.Mataway daangen a kuna' no sadiwa' et.PendingActmanaang
daba'd`a-ba'StudentnEngA wide mouthed cooking pot that is short with an edge about a third of the way up and is used only for cooking vegetables and fish, not rice.BolKlasin kuden nin ayupa', alawang a bebey, main bilid sa bandan kapikngaan o yupa’ nin liey, nin panaangan o pamisingan.FilPalayok.IloBanga. Sin itaw kami sa Balingasay, no si tatay ket mako ya sa baybay, si nanay isyang nayay daba'.When we were in Balingasay, when Dad went out to the seashore, Mom put the meat pot on the stove.GenkudenRel. topanglutuanecc05/22; ecc10/23Team approved
dada'd`a-da'Student1nEngCall when approaching the house, hello.BolSi ibarita' no tumawag o kumutana sa sayay bali o tindawan.FilTao po.IloApo.No mako ka sa tindawan ket kasan tawo, wamo "dada'".When you go to a store and there is no one there, call out "dada'".Syn clstumuktokGenkutanaRel. tokayabecc02/18; ecc07/19; ecc01/20Team approved2nEngA call to a woman without any relationship to show respect.BolPannawag ran mangallago' sa sayay babayin idad anan sayay ina nin kasa gapon pikanayunan ra.FilAle.IloNana.Adti keen mo, dada'?Where are you going, madam?ecc07/19; ecc01/20; ecc10/23Team approved3nEngAunt.BolSiti a tawag ran raruma nin taga Bolinao konan panginawen ra.FilKaka.IloNana.Si dada' nan Angela a namaalaki koni Dely.It was Dely's aunt Angela who brought Dely up.syninay 2ecc02/18; ecc07/19; ecc10/23Team approvedDer.dumada'kadadada'dumada'Studentdu-m`a-da'vchngEngTo call for entrance or to let the person in the house know you want their attention.BolKumutana no mako sa sayay bali o tindawan nin ibarita' "Dada'."FilMagpatao po.IloAgpakatao.Dumada' ka pigaw nin main nin sumna' komo.You give a call to the house so that somebody will come to meet you.Syn clskumutanacalled for entranceecc04/18; ecc09/19; ecc02/20Team approvedkadadada'ka-da-da-d`a'ptcpEngThe act of calling for entrance.BolKalalabid o kaiirgo nin nagsikabarang.FilKaka-apak; kakapasok.IloKaaawag.Ibarita' koyti komoyo, mataman nin kai ya nin mibangon tan mami a main nin bali bana' sa piamigo ra, wanin man no mapasuet yan kadadada' na nin amigo na ket mibangon yan lamang ta pigaw nin ibi nay matkap na.I tell you this, even though the owner of the house won't rise and give because of their friendship, in spite of that if he persists in calling his friend he will rise just the same in order to give what he needs.DCC5,23Pending
dada'daanda-da'-da-'an Puon:da'daanda'da'nEngWhat is stepped on.FilTapakan.IloPagbaddekan.Syn clsapin sapatosswilastutukduanPending
dada'yaganda-da'-ya-g`anStudentPuon:*da'yagnEngAn open unprotected outside area, especially referring to night.BolLugar nin kasan sirong o atep, a no yabi ket maray'ep sa amog.FilLugar na walang silong.IloKalnawaan.No mida' ka sa dada'yagan, makakalap kan tampor nin masakit mo.If you lie out in the open at night, you will quickly get sick.Antsirong 1Rel. tobutaktak 2ecc02/18; ecc08/19; ecc01/20; ecc10/23Team approved
dadalananda-da-l`a-nanStudentPuon:dalanandalannEngPathway, the place that is traveled on.BolLugar o ispasyo nin labasan tawo o bagay nin mako o sumrep sa sayay sakalakon lugar o ispasyo.FilDinadaanan.IloPagpagnaan.Sin man'isabwag nay bini', main nin naika' sa dadalanan.When he was scattering the seed, there was some that went on the pathway.ecc05/16; ecc07/19; ecc01/20; ecc02/20; ecc03/20; ecc10/23Team approved
dadaluyonda-da-l`u-yonPuon:daluyonnEngAn area that is being affected by waves.IloDadalluyon.Pending
dadasalanda-da-sa-lanPuon:dasalandasalnEngA place of prayer.FilKung saan nagdadasal; lugar dasalan.IloPagkararagan.Si Bali ko ket pangaranan raya nin lugar nin dadasalan ran sarban tutawo kongko.They will name my house the house of prayer for all people to me.Pending
dadayamida-da-ya-miPuon:dayaminEngA place where there is straw.BolLugar a main nin dayami.FilDayamihan.IloKagaramian.Pending
Dadid`a-diEgdaddynintEngDaddy.BolTawag sa ama a kapada nay tatay, tay, papa, papang.FilDadi.IloDadi.Dadi, rabay koy gatas.Daddy, I want milk.synPapa 1PapangTatayeccc06/18; ecc07/19Team approved
dadild`a-dilStudentadvEngThe act of eating only small amounts of food.BolKapapa'sar nin daite' tamo' a kanen no mangan.FilKunti kung kumain.IloKusim.Umbeng ka sa dadil mon mangan.You are getting thin from eating so little.Antsiba'ecc02/18; ecc07/19; ecc01/20; ecc03/20; ecc10/23Team approvedDer.dumadilmadadildumadildu-ma-dilvchngEngTo lack the desire to eat.BolMag'in ambo' nin masiba' mangan.FilMawalan ng gana.IloKumusim.No gumuer yay sayay tawo, dumadil ya.If a person gets a cold, he loses his appetite.Antmasiba'be ravenousecc03/20Team approvedmadadilStudentma-d`a-dilvstEngTo be lacking an appetite and so not eat much.BolBuga' tamo' nin mangan o daikleng tamo' a kanen no mangan.FilKaunti kung kumain.IloNakusim.Madadil ya kanya' ma'beng ya.She has no appetite that's why she is skinny.Antmasiba'be ravenousvo10/23Pending
dadpakda-d-p`akStudentnEngThe sound of a heavy slap of the hand or a broad object such as a slipper.BolMaksaw nin tunoy nin rampa' o pakaigket nin matapyak nin bagay sa matib'ey nin patag nin bagay o lugar.FilLagapak.IloNalpaak.Napukaw ya si Nonong nin dadpak nan libron nanabo' sa tayls.Nonong was aroused by the slap of a book on the tiles.Syn clslalpakGentunoyecc02/18; ecc07/18; ecc07/19; ecc01/20; ecc03/20; ecc10/23Team approvedGrefdadpikDer.ipadadpakmadadpakpadadpakanipadadpak'i-pa-dad-pakvinEngTo give a slap to something with an object.IloIpanalpiit.Say gawa' nin ipadadpak yay dalukap o bislak sa kupey nan sayay tawo laloynay anak nin panunusa kona.The actions of slapping the bottom of a person, especially a child, with an open hand or stick for discipline.PendingmadadpakStudentma-dad-p`akvstEngTo be making a slapping sound when two flat things hitting together.BolMarnge' nin tunoy no miduman mangatumpa' a gamet.FilLumagapak.IloAgkanalpaak.Madadpak a tunoy tsinilas na.Her slippers are making a slapping sound.AntmasaspitpiercingmasaspitpiercingSyn clsmalalpakbe slappedRel. todipakenslap w/ handRC91; voe10/23Pendingpadadpakanpa-d`ad-pa-k`anvacBolPalalbugan o taswen a raruman parti nin bagay.Padadpakan naya sa gurot a kaaway na.He gave a hard slap on the back to his opponent.Syn clspalalbuganpalalpakanslap s/ttaswenhit hardDCC8,23PendingPerf.pinadadpakan
dadpikda-d-p`ikStudentnEngThe sound of a slap using the tips of the fingers or a thin stick.BolTunoy nin tapik nin parpar garamay o nin ambak nin maimpis nin bagay bilang sa bislak.FilTunog ng tapik o palo.IloKibeb.Maksaw a dadpik nin maksaw nin ambak nin bislak.The hard slap of the whip of the bamboo slate was loud.Syn clslalpakRelambak 1tapikecc11/22; ecc10/23Team approvedGrefdadpakDer.madadpikmadadpikStudentma-dad-p`ikvstEngTo have made a slight slapping sound and stinging feeling on the body.BolTunoy nin naitu'pak o nabigra' sa animan partin lalaman o bagay.FilTunog ng tapik.IloManalpiit.Madadpik a pangambak ni Juan sa ilek sa gamet ni Roy.Juan's whipping of the mosquito on Roy's hand .made a slapping sound.DCC2,20Pending
daegda-'`ɘgStudent1nEngA weight for subduing something.BolMabyat nin bagay nin ikwa sa babo nan saya et nin bagay.FilDagan.IloPandag.Kwan mon daeg nin bato a sako' pigaw kai nin mailpad. Put a stone for a weight on the sacks so they don't blow away.ecc04/22; ecc10/23Team approved2infEngTo prevail over something or someone by force or skill and so overpower them.BolMasurukan sa gesen, pwirsa, kaungan o mababa'.FilDaig.IloAtiw.Daeg naya ni Manny sa kaalistwan nin mangimey si Alvin.Manny prevails over Alvin in swiftness of movement.Syn clstaloecc05/16; ecc03/17; ecc06/17; ecc07/19; ecc01/20; ecc10/23Team approvedDer.daegendaegendag'anidaegipadaegmadaegmakadaèg1makadaèg2makadaèg2manaegdaegenStudentda-'ɘ-g`ɘnvoEngTo subdue someone or something by force.BolMasurukan sa gesen, pwirsa, pakababa' o kaungan yay sayay bagay o tawo.FilDaigin.IloAtiwen.Maimbel sara kongko ket rabay rako nin daegen.They are jealous of me and so want to squelch me.Manaeg nin kadukaan a kaabigan.The good things are to subdue the wrong things.Syn clstalwen 1overcomeecc05/16; ecc03/17; ecc07/19 DCC10,19; ecc01/20; ecc10/23Team approvedActmanaegPerf.dinaegdag'anStudentda-g-'`an1vlEngTo weigh something or someone down with something heavy so it can't move.BolIkwa a lalaman sa babo nan sayay tawo o bagay, o pababwan yan mabyat nin bagay a sayay bagay. FilDaganan.IloPandagan.Dag'an mon mabyat a atep nin rabot pigaw kai mayugo' no mapres.Weigh down the grass roofing with something heavy so that if it is windy, it will not be torn up.Syn clsimameghidepabyatanhave a wight put on s/tecc06/18; ecc07/19;voe12/19. ecc01/20; ecc10/23Team approved2gerEngA thing that is weighing something down to restrain its movement.BolBagay nin ipababo sa saya et nin bagay pigaw nin mapedped ya o kai ya nin mailpad.FilDagan.IloPandag.Main dag'an nan yiro mi ta lumpad no mapres.There is a weight holding down our GI so that it doesn't fly away when its windy.ecc03/22Team approvedmadag'anStudentma-dag-'`anvstEngTo be covered by something heavy.BolMada'salan o mapababwan nin sayay mabyat.FilMadaganan.IloMapandagan.Madag'an yay tapi' no ipababo yay sayay sako' nin byas. The plank will be held down when a sack of rice is placed on it.Syn clsmada'salansmashedmapababwanmaresrescrushedtalolossesDCC10,19PendingPerf.nadag'anmadag'ananma-d`ag-'a-nanvstEngSmashed by something specific.BolSay mada'salan o matabunan nin sayay bagay.FilNadaganan.IloMagaburan.Si si'numan a madag'anan nan siin a bato, marekrek ya.Whomever that stone smashes, he will be ground into small pieces.Rel. tolupitdentsynlemlemanincubateDCC9,19PendingPerf.nadag'a-dag'anannadag'ananIntsmadag'a-dag'anannadag'a-dag'ananidaeg'i-da-'ɘgvinEngTo place something to press and hold down on something.IloItalmeg.Alalakin kawayan a napisi'-pisi' a idaeg sa rabot a atep pigaw mapedped sa manepeg a pusisyon na.Large split slats of bamboo are placed on the the cogon grass roofing so that it will be compacted into its proper position.Pendingipadaeg'i-pa-da-'ɘgvinEngTo subject something to something.IloIpaatiw.a mantaga'nan nan sarba ran kukalaban na ket ipadaeg nasaran liso nin Dios kona.waiting for all of his enemies to be fully subjugated to him by God.PendingmadaegStudentma-da-'`ɘgvstEngTo be defeated or subdued or be under the control of something.BolMatalo, malabasan nin mas maksaw o maong a saya gawa' o bagay.FilMadaig.IloMaatiw.Dumasal kamo ta pigaw nin kai kamo madaeg nin tukso.Pray so that you will not be overcome by temptation.Syn clsmasakbanbe covered w/ s/tmasuhitohave control overmatalobe defeatedvoe10/23PendingPerf.nadaegImmmangkadaegmadaeganma-da-'ɘ-g`anvstEngTo be beaten badly or trounced on by something.BolMalabasan nin bira'mon matalo a sayan tawo, ayep o gawa'.IloMadaepan.Madaegan ya si Sam konan ari na no mamasa nin libro.Sam is beaten by his younger brother when reading books.DCC2,22Pendingmakadaèg1Studentma-ka-da-'`ɘgviaEngAble to get advantage over or be overbearing or to suppress something.BolPakababa' nin masurukan sa gesen, pwirsa, kaungan o mababa'.FilMakadaig.IloMakadaeg.Makadaeg sa idap nin byay a main inadal.Having an education can overcome the difficulties in life.voe3/20PendingPerf.nakadaegmakadadaegma-ka-da-da-'`ɘgadjEngTo have been overcome by something.FilMakapigil sa pag-unlad.IloMakadaep.Pendingpakadaegpa-ka-da-'`ɘggerIloEngThe capability of subjugating something.BolPakatalo o malabasan nin matalo ran raruman makapangyadian o pinarsa.FilNadaig.IloPacadaeg.Sawanin ana a panaon nin pakadaeg na ni Satanas a syay mampag'uray iti sa mundo.Now is the time for the subduing of Satan who is the one who is ruling this world.DCC9,23Pendingmakadaèg2ma-ka-da-'ɘgnEngA poisonous spider that has a mixed black and grey back with two pointed humps and two maroon spots on its stomach but is not aggressive.BolKlasi nin gigang nin kai tanton pagawan o ikapen tan main dita' na tan ambo' yan mabayani nin kilaban sa raruman gigang.Ambo' yan tanton mabista a gigang nin nakalap ko ta makadaeg ya.The spider is not much good for me to catch since it is a defeated speider.Pendingmanaegma-na-'`ɘg*Go todaegenvaEngsubdue s/tIloMangatiw.dccpanaegpa-na-'ɘggerEngThe process of restraining something with something such as strips of bamboo placed on the ridge of a roof to press cogongrass roofing into position.IloPangaddog.Main nika' ka nin panaeg nin kayo pigaw mapasak rayan maong a ayi nan tekrean.There was a wood restraint you put on the chair legs so that they would be nailed solid.Pendingipanaeg'i-pa-na-'ɘg1vinEngTo use something to subdue.IloIpangatiw.Siti si mantawagen nin Kabalikasan nan Dios, main nin lumiwa' sa bebey na nin ispada a pinasyan tadem nin ipanaeg na sa sarba nin nasyon, ket mairot nin pag'urayan na.This one that is called the Expression of God, there is coming out of his mouth a sword that is extremely sharp with which he subdues all nations, and so his governing will be strict.Say man'ipanaeg tamo, ket say pagmamatalek tamo.What is making/enabling us to overcome is our faith.Pending2nEngSlats of bamboo on the ridge of roof to press cogon roofing into position.BolAlalakin kawayan a napisi'-pisi' a idaeg sa rabot a atep pigaw mapedped sa manepeg a pusisyon na.Syn clspaluko 2part of roofPendingAtl. is man'ipanaegpananaegpa-na-na-'ɘggerEngThe process of subjecting something.BolGawa' nin igket o igna' yay a sayan bagay sa saya et nin bagay pigaw kai ya nin mangimey.IloPanagaldog.Sa pananaeg na konra ket bara'mon italma-talmak nasaran bilang sa pespesan nan ubas ta ipa'kit na a makapali'mo nin sager nan Dios a Makapangyayadi'.In his subduing of them it is as though he had trampled them like in the squeezing of grapes for he displays the terrifying anger of God the almighty.voe05/23Pending
daegenda-'ɘ-g`ɘnStudentPuon:daegvoEngTo subdue someone or something by force.BolMasurukan sa gesen, pwirsa, pakababa' o kaungan yay sayay bagay o tawo.FilDaigin.IloAtiwen.Maimbel sara kongko ket rabay rako nin daegen.They are jealous of me and so want to squelch me.Manaeg nin kadukaan a kaabigan.The good things are to subdue the wrong things.Syn clstalwen 1ecc05/16; ecc03/17; ecc07/19 DCC10,19; ecc01/20; ecc10/23Team approvedPerf.dinaegActmanaeg
daemda-'`ɘmnEngSlight wetness, dampness.BolKapapa'sar ti nin luta' nin madutak-dutak o madu'mel.FilMamasa-masa.IloNadam-eg.Say daem, mami nin byay sa mula ko.The dampness gives life to what you've planted.Antma'tyanmakrangecc02/18Team approvedDer.madaemmadaemma-da-'ɘmvstEngMoist, fertile, clay-loam soil.BolSay luta' nin pirmin nalbet a buga' tan maray'ep.FilMamasa-masa; mahalumigmig.IloNadaem; nabasa bassit; adda bassit lamiis ken basa.Madaem a luta' sa adanin bubon.The soil is moist near the well.Syn clsmalbetbe wetRel. toalogvalleyvoe3/20Pending
daepda-'`ɘpStudentadjEngTo be stunned and paralyzed by the intimidation of a situation.BolKaingaran nin milawok a salak, li'mo tan tapo', a kai ana makatnoy tan makaisip nin kusto.FilNerbiyos.IloDaep.Nu'na a daep kona ni Ella kanya' nin nalingwanan nayay ubat sa tepet.Initially, it was paralyzing for Ella and so she forgot the answer to the question.Syn clsli'moReltapo'Lesnirbyossalak2ecc11/18; ecc10/23Team approvedDer.madaepanmadaepanStudentma-da-'ɘ-p`anvstEngTo be intimidated or scared by something and not be able to respond appropriately.BolDuming'ey o magnirbyos, kanya' kai ana makapag'irgo o makaubat nin kusto o makairgo bana' sa saya tawo o pangyayadi' . FilMabaghan.IloMapabutngan.Nadaepan ya kanya' kasan nagawa' na.He was intimidated and so he couldn't do anything.Syn clsmakapali'moterrifyingmasaro'weak resistancematapo' 1be cowardlytalwen 1overcomevoe10/23PendingPerf.nadaepanImmmangkadaepan
daerda-'`ɘrStudent1nEngStability, the quality of being immovable or firmly placed and steadfast in position.BolTarig'en o pigagawa' nin kai maeyeg, umiray tan raruma et.FilTatag.IloTibker.Sabtan daer nin bali no kungkrito.The house is very stable if it is concrete.Syn clstarig'enecc05/16; ecc04/17; ecc07/19; ecc01/20Team approved2nEngTo be unwavering in mind, not giving up easily.BolTarig'en nin kanakman, ambo' nin matapo' tan kai nin manili-sili.FilTatag.IloTibker.Naitpel na nga'min ni Isay a idap bana' sa daer nin kanakman na.Isay was able to endure all of the difficulties because of the steadfastness of her inner being.Syn clstarig'enecc03/17; ecc07/19; ecc01/20; ecc01/21; ecc10/23Team approvedDer.dumaeridaerkadadaermadaerdumaerStudentdu-ma-'`ɘrvchngEngTo remain unwavering in a belief, conviction or vocation even when opposed.BolMagmantini sa kapresan nin kami'nan, kapapa'sar tan raruma et.FilManatili.IloAgtalinaed.Dumaer kamon kikalamo' konan Uunuren tamon Jesus.Be unwavering in your relationship with our Lord Jesus.Syn clsmagmantiniremain s/ptumarig'enbecome steadfastecc07/18; ecc09/19; ecc02/20Team approvedPerf.dinmaerAtl. is mandumaeridaer'i-da-'ɘrvinEngTo make something stable, perhaps by bracing.IloItibker.Syn clsipangiriglean against s/tkililingjinglingPendingkadadaerka-da-da-'ɘrptcpEngSteadfastness.FilMatibay; hindi matinag.IloNatibker.Syn clskatutu'wan 2loyaltyPendingmadaerStudentma-da-'`ɘrvstEngUnwavering, solid in movement or position.BolKai ya nin basta matege' o makimey-kimey a sayay bagay.FilMatatag.IloNatibker.Madaer yan malayo a baluto.The motor boat runs smoothly.Antkulaneyflexibilitykumalasrapid reduction of s/tmakilasbe unsteadySyn clsmatarig'enbe firmecc04/20Team approvedSpch var.mad'er