Bolinao - English


a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
v
w
y

d


da'da'da'-d`a'nBolGawa' nin ikwa yay ayi sa babo nan sayay bagay.TagTapak.IloBaddek.EngThe act of lifting and setting down the foot.Syn clstalmakDer.da'daanda'daanduma'da'ida'da'makada'da'mana'da'nikada'da'
da'da'-da'daanda'-da'-da'-da-'anPuon:da'daanvlTagTapak-tapakan.IloBadikan.EngTo trample on something, usually to destroy.Syn clsasak-asaken
da'daanda'-da-'`anPuon:da'da'vlBolIpababo a ayi sa sayay bagay.TagTapakan.IloBaddekan.EngTo step on something.Syn clstukduanActmana'da'Der.da'da'-da'daandada'daanduda'daanmada'daan
da'sald`a'-salnBolBigraan nin pakaragrag nan sayay mabyat nin bagay ket maigket ya sa sayay bagay o tawo.TagBagsak.IloTupak.EngA heavy falling blow on a person or thing.Der.da'salanida'salmada'salan
da'salanda'-sa-l`anPuon:da'salvlBolMangibwat sa ta'gay ket inabo' o ipababnak yay sayay mabyat bagay nin magket yay sayay tawo o bagay.TagBagsakan.IloTupakan.EngHit something or someone with a heavy object, generally from above.Syn clspababnakan
da'tond`a'-tonn1rareBolAniman nin ibi para konan Dios o sa raruman manraywen bilang dios nin pangipa'kit pangrarayo kona.TagHain.IloDaton.EngSomething given as an act of worship.Syn clsatangRel. toaltar 22rareBolBagay bilang sa kansyon, libro o raruma et nin gawa' a igagara para sa sayay tawo.TagAlay.IloSagut.EngAddressing something such as a song or book to someone such as a friend or patron.Syn clsdidikasyonMassduda'tonDer.ida'tonikida'tonpinakada'ton
daangd`a-'aŋnBolPangluluto' nin kuna' tan raruma et, nin abaw a sabaw tan alseman bilang wadi' nin salumagi tan raruma et.TagSigang.IloSigang.EngThe act of preparing soup, usually fish, characterized by its sour and savory taste most often associated with tamarind.Relsabaw 1Der.daangendinaangidaangipanaangpanaanganunspec. comp. formmanaang
daangenda-'a-ŋɘnPuon:daangvaTagMag-sigangIloSigangen.EngTo cook sour fish soup.Actmanaang
daba'd`a-ba'nBolKlasin kuden nin ayupa', alawang a bebey, main bilid sa bandan kapikngaan o yupa’ nin liey, nin panaangan o pamisingan.TagPalayok.IloBanga. EngA wide mouthed cooking pot that is short with an edge about a third of the way up and is used only for cooking vegetables and fish, not rice.Genkudenpanglutuan
dada'd`a-da'n1BolSi ibarita' no tumawag o kumutana sa sayay bali o tindawan.TagTao po.IloApo.EngCall when approaching the house, hello.Rel. tokayabGenkutana2BolPannawag ran mangallago' sa sayay babayin idad anan sayay ina nin kasa gapon pikanayunan ra.TagAle.IloNana.EngA call to a woman without any relationship to show respect.3BolSiti a tawag ran raruma nin taga Bolinao konan panginawen ra.TagKaka.IloNana.EngAunt.syninay 2Der.dumada'kadadada'
dada'daanda-da'-da-'an Puon:da'daannTagTapakan.IloPagbaddekan.EngWhat is stepped on.Syn clsapin sapatosswilastutukduan
dada'yaganda-da'-ya-g`anPuon:*(da'yag)nBolLugar a kasan sirong o atep, a no yabi ket maray'ep sa amog.TagLugar na walang silong.IloKalnawaan.EngAn open unprotected outside area, especially referring to night.Antsirong 1Syn clsdaradarmakadaradarRel. tobutaktak 2
dadalananda-da-l`a-nanPuon:dalanannBolLugar o ispasyo nin labasan tawo o bagay nin mako o sumrep sa sayay sakalakon lugar o ispasyo.TagDinadaanan.IloPagpagnaan.EngPathway, the place that is traveled on.
dadaluyonda-da-l`u-yonPuon:daluyonnEngAn area that is being affected by waves.
dadasalanda-da-sa-lanPuon:dasalannTagKung saan nagdadasal; lugar dasalan.IloPagkararagan.Engplace of prayer.
dadayamida-da-ya-miPuon:dayaminBolLugar a main nin dayami.TagDayamihan.IloKagaramian.EngA place where there is straw.
Dadid`a-diEgdaddynintBolTawag sa ama a kapada nay tatay, tay, papa, papang.TagDadi.IloDadi.EngDaddy.synPapa 1PapangTatay
dadild`a-diladvBolKapapa'sar nin daite' tamo' a kanen no mangan.TagKunti kung kumain.IloKusim.EngThe act of eating only small amounts of food.Antsiba'Syn clskusimen 2Der.dumadilmadadil
dadpakda-d-p`aknBolMaksaw nin tunoy nin rampa' o pakaigket nin matapyak nin bagay sa matib'ey nin patag nin bagay o lugar.TagLagapak.IloNalpaak.EngThe sound of a heavy slap of the hand or a broad object such as a slipper.Syn clslalpakGentunoyDer.ipadadpakmadadpakpadadpakan
dadpikda-d-p`iknBolTunoy nin tapik nin parpar garamay o nin ambak nin maimpis nin bagay bilang sa bislak.TagTunog ng tapik o palo.IloKibeb.EngThe sound of a slap using the tips of the fingers or a thin stick.Syn clslalpakRelambak 1tapikDer.madadpik
daegda-'`ɘg1nBolMabyat nin bagay nin ikwa sa babo nan saya et nin bagay.TagDagan.IloPandag.EngA weight for subduing something.2infBolMasurukan sa gesen, pwirsa, kaungan o mababa'.TagDaig.IloAtiw.EngTo prevail over something or someone by force or skill and so overpower them.Syn clstaloDer.daegendaegendag'anidaegipadaegmadaegmakadaèg1makadaèg2makadaèg2manaeg
daegenda-'ɘ-g`ɘnPuon:daegvoBolMasurukan sa gesen, pwirsa, pakababa' o kaungan yay sayay bagay o tawo.TagDaigin.IloAtiwen.EngTo subdue someone or something by force.Syn clstalwen 1ActmanaegPerf.dinaeg
daemda-'`ɘmnBolKapapa'sar ti nin luta' nin madutak-dutak o madu'mel.TagMamasa-masa.IloNadam-eg.EngSlight wetness, dampness.Antma'tyanmakrangDer.madaem
daepda-'`ɘpadjBolKaingaran nin milawok a salak, li'mo tan tapo', a kai ana makatnoy tan makaisip nin kusto.TagNerbiyos; takot.IloDaep.EngTo be stunned and paralyzed by the intimidation of a situation.Syn clsli'moReltapo'LesnirbyossalakDer.madaepan
daerda-'`ɘrn1BolTarig'en o pigagawa' nin kai maeyeg, umiray tan raruma et.TagTatag.IloTibker.EngStability, the quality of being immovable or firmly placed and steadfast in position.Syn clsanostarig'en2BolTarig'en nin kanakman, ambo' nin matapo' tan kai nin manili-sili.TagTatag.IloTibker.EngTo be unwavering in mind, not giving up easily.Der.dumaeridaerkadadaermadaer