Bolinao - English


a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
v
w
y

p


*p...unspec. comp. form of-um-EngWhen a root form that begins with either p or k is infixed with -um- or it inflection the initial sound goes to k.
pa1panBolTawag ran ua'nak sa tatay a udino Papang ra.TagPa.IloPapa.EngA term of address to one's father.
pa2papart1BolIkumpirma sa ibarita' na o sa wana.TagNga.IloMan.EngA softening but affirming particle. A request to accept or affirm an action as reality when used with the completed aspect or situation or when used with a confirmation marking particle such as gapo or ana when there may have been a doubt by someone that something was done or should be done thus refuting the negative or doubtful statement or thought of someone.Syn clsana 1puod2BolPangibarita' sa sayay ipagawa' o dawat.TagNga.IloMan.EngA polite tension reducer. When the verb is in the non-completed aspect, this word is used with some doubt in the mind of the speaker as to the response to a situation so it is at times used to request something to be done, or to ask for something to be given out of pity or servitude.Syn clskadi' 2kidawatparà23collBolSay rabay mangyadi' kumon nin iyinum'ay.TagPa naman.IloSapay.EngA wish that it were so but confirming that it is not the case. Especially when used with the addition particle et.CmpdpalayisapaDer.mapà
pa-pa-??? > vdBolAburuyan nin mangyadi' o gaw'en.TagPa-IloAgpa-EngFor some thing or motivation to bring about or allow a new state or have something done.synmangyadi'Cmpdipa-pai-Der.mama-
pa'bengenpa'-bɘ-ŋɘnPuon:ebengvacBolGaw'en ya nin ambo' mataba a lalaman na saya tawo o ayep.TagPapayatin.IloPacuttungen.EngTo do something that makes a person or animal look thin in body.Antpatabaen
pa'borp`a'-bornBolAniman a bagay nin natural o kimikal nin ilawok sa luta' nin mamadali' nin mamatubo', mamaalaki tan mamabungan alalaki tan gulpi sa mula.TagPataba; Guano.EngFertilizer, either chemical or natural.Syn clsgwanwenpataba'Der.ipa'bormama'borpa'buran
pa'buranpa'-bu-ranPuon:pa'borvlBolMangika' nin gwano o pa'bor sa nimula.EngTo fertilize something.Actmama'bor
pa'dampa'-d`amPuon:adamvacBolPable', ipautang o ipausar.TagPahiram.IloPabulod.EngTo have something lent out.Syn clsipautangpable'Der.ipa'dammama'dampa'damanpa'daman
pa'damanpa'-da-m`anPuon:pa'damvacBolMamausar nin sayan bagay o pinarsa sa raruman tawo nin kasan bayad, mi'sa ran lamang isubli'.TagPahiramin.IloPabulodan.EngTo lend, to let another have the use of something for a period of time.Syn clspautanganSpecpableanActmama'damPerf.pina'damanDer.mapa'daman
pa'dengp`a'-dɘŋPuon:edeng1nBolBubagay a ginawa' nin tutawo nin miduman sa bali, taytay, dalan o raruma et.TagGusali.IloPatakder.EngA construction, building or an erected structure.Membalagbag 1dudungawanSyn clsidipisyoSpecbalì 1intabladoGristraktura2vacBolIpusisyon yay sayay bagay o tawo nin say mapteg a nikapa'nat.TagPatayo.IloPatader.EngTo have someone or something placed in an upright position.Masspupa'dengDer.ipa'dengmama'dengmamapa'dengmapa'dengnikapa'dengpa'denganpa'dengenpa'dengen
pa'denganpa'-dɘ-ŋ`anPuon:pa'dengvacfmlBolPangwaan yan sayay bagay nin edeng ya o main ya li' sa sayay lugar bilang sa bali tan raruma et.TagPatayuan.IloPatakderan.EngTo have something built or constructed on a certain location.AntbagbagenAtl. is mampa'denganDer.ipapa'denganmapa'dengan
pa'dengenpa'-dɘ-ŋɘnPuon:pa'dengvo1BolPata'gayen o gaw'en yan nakatarindeg a saya bagay o tawo nin iti sa upa' o ambo' nin edeng.TagPatayuin.IloPatadaren.EngTo stand someone or thing up.Syn clspata'gayentarindeg2BolMangitarana' o mangipundar nin animan nin urganisasyon, institusyon o kumpanya.TagTagapanguna.EngTo establish an organization.Actmama'dengPerf.pina'deng
pa'getpa'-gɘtPuon:egetgratBolBagay nin mamin gesen sa saya et nin bagay pigaw malamu'nan a kasaw o gesen na.TagTibay.IloPatibker.EngSomething makes something firm or durable.Der.mama'getmapa'getpa'getanpa'geten
pa'getanpa'-gɘ-tanPuon:pa'getvlTagPinatibay.IloPatibkeran.EngTo ratify or confirm something and make it sure.Perf.pina'getan
pa'getenpa'-gɘ-t`ɘnPuon:pa'getvac1BolLamu'nan a gesen nan sayay bagay ta pigaw kai ya madali' matumba o masida'.TagPatibayin.IloPalagdaen.EngTo strengthen something.Syn clspagsenen 1tarig'enan2fmlBolKumpirmawen tan mipariho sa nipagketan.TagPagtibayin.IloKumpirmaen.EngTo confirm or ratify an action.Actmama'getPerf.pina'get
pa'ka'pa'-k`a'n1BolPammemper nin karkulasyon, angan-angan o tantya.TagEstima.IloPagarup.EngAn estimation of an event or person. presumption, conjecture, opinion, guess.Antaktwal 12TagHinala.EngSuspicion or imputation.Spch var.pakka'Der.ipà'ka'1mamapa'ka'pipa'kaan
pa'kitp`a'-kitPuon:ki'kitvac1BolPaipadar o paipatnag yay sayay tawo ta pigaw nin maasikaso o masita ya.TagMagpakita.IloAgpakita.EngTo show something so as to be noticed.Antadyan 1Syn clspasirayo2TagBolIpadar a kadiryan sa pangngikit nan sayay tawo o tutawo.TagMagpatingin.IloAgpakita.EngTo disclose something to someone or have someone or something examined.AntumadiSyn clspaduktorPerf.pina'kitDer.ipa'kitmama'kitpa'kitan
pa'kitanpa'-ki-t`anPuon:pa'kitvacBolLiwaan nin sayan bagay o gawa' pinggat ma'kit ran raruma.TagPakitaan.IloPakitaan.EngTo show something to someone.Syn clsipadarActmama'kit
pa'legpa'-l`ɘgnBolBagay nin nisadya' pigaw ipanakep nin kuna' o raruma et nin ayep sa luta' tan sa raranom.TagLatag.IloPakat.EngA net or snare that is set for catching fish and animals.Relkal'otla'wanSpecpasabingDer.ipa'legmama'legpa'legan
pa'leganpa'-lɘ-ganPuon:pa'legvaBolMangipa'deng o mangika' nin sayan bagay sa sayan lugar nin magwa' pangalapan nin ikabyay.TagLagyan ng bitag.EngTo make or place a snare to capture something.Syn clsdakpenSpecla'wanen 1pasabingan 1Actmama'legDer.mapa'legan
pa'lekpa'-l`ɘkPuon:elekvaBolGawa' nin ipreng a mata nin painawa nin magwa' nin ida' o tekre'.TagPagtulogIloPanagturog.EngTo sleep in a certain manner.Syn clsyepyepRel. totaynepenAtl. is ampa'lekmampa'lekCmpdaysing pa'lekDer.pa'lekan
pa'lekanpa'-lɘ-kanPuon:pa'lekncollBolLugar no adti nin painawa no yabi o nin adti nin ma'lek.TagTulugan.IloPagturugan.EngThe sleeping area.
pa'lemp`a'-lɘm1adjBolPinaluto' nin prutas a maata' sa saya lugar o pangwan.TagPahinog.IloPaluom.EngFor fruit to be ripened in storage, usually in a box.Syn clsator2fignBolSakit nakem anan na'teng a man'iyatur-ator kai nin man'ibarita' o ipar'eb.TagKimkim.IloInpen.EngA festering grudge.Der.ipa'lemmama'lemmipa'lemanpa'leman
pa'lemanpa'-lɘ-manPuon:pa'lemva1rareBolSakit nakem o sager nin kai maibalikas o maibarita' konan tawon sakitan nin nakem.TagMaghihiganti.EngTo hide festering grudges in one's mind and look for revenge.Syn clsigagaemmairodpagsisintir2rareBolMamaluto' nin maata' a bungan kayo nin iyator tan tambakan bulong madri-kakaw o ipunggos sa plastik o animan nin bagay nin mami nin amot pigaw sumilyaw o lumuto'.Tagpahinugin; Magpahinog; pahinugin.Iloagpaluom, ipaluom; Paluomen; agpaluom.EngTo store or keep something like unripe bananas, mangoes, somewhere such as in a box, basket, until ripe.Actmama'lem
pa'minenpa'-mi-nɘnPuon:ma'minvorareEngTo have something placed in a container.