Bolinao - English


a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
v
w
y

s


sasapposBolUsaren ya sarita' nin mangitudo' nin lugar o diriksyon nan kimey.TagSa.IloIdiay.EngA significant supporting item for the related action or item.Syn clskoniRelkon-
sa lugarsa lu-garid. oflugarphrTagSa ayos; sa lugar.IloSimpa.Engin order.Syn clsbagay 2
sa sain udetsa sa-'in 'u-dɘtid. ofedetphrBolBana konan siin.TagKung ganon.IloNo kasta ngarud.EngIn that case then, for that reason.Syn clsbana'kanya'
sa'bitsa'-b`itnBolAniman nin bagay a nakakatin.TagSabit.IloSab-it.EngHangings such as pictures or decorations on hook on a wall.Syn clskatinRel. tosukbitDer.isa'bitmana'bitmisa'bitsa'bitan
sa'bitansa'-bi-t`anPuon:sa'bitvlBolMangisungat nin sayay bagay bilang wadi' sa pasak o raruma et.TagSabitan.IloSab-itan.EngTo hang something on a hook someplace.Syn clsisungatkatinanActmana'bitDer.sasa'bitan
sa'laysa'-l`aynBolBagay nin isalapday sa abaya o sa nidmang nin abaya nin nasakop yay teen ket laylay ya sa babon kerep.TagSaklay.IloPanuelo.EngAnything that is worn around the neck, draping over the shoulders, such as a neck scarf, rope or towel.RelisalapdayDer.isa'laymisa'lay
sa'le'sa'lɘ'BolBagay nin ika' sa butlay nin rway bagay pigaw maipurok sara o mami nin prutiksyon sa sya tan saya.EngA buffer or protective medium that is used to separate and insulate something from something else.Der.isa'le'mana'le'misa'le'-sa'le'sa'leansuma'le'
sa'leansa'-lɘ-'anPuon:sa'le'vlBolMangisu'pek o mangika' sa pisa'lan.EngTo insert something between things.Actmana'le'
sa'melsa'-mɘlnBolSubo' nin kanen nin iksakto o nipasrep ya sarba a kanen sa bebey.TagSubo.IloSubo.EngA portion of food enough to fill the mouth.Syn clssi'ngalsùbo'Der.isa'melmakasa'melmana'melnikasuma'melsumamel
sa'pangs`a'-paŋadjBolPangluluto' nin klasin ma'kan bilang sa byas, kamuti tan raruma et nin ipasbo o ipa'tyan sa ranom.TagSaing.IloSaang.EngFor a food to be boiled using up some of the water.Syn clsilabeyipasboDer.isa'pangmakasa'pangmana'pangmasa'pangsina'pang
sa'sasa'-saPuon:sayaadv1BolBarang saya.TagTig-isa.IloSag-gaysa.EngSomething done in a distributed action, each taking a separate part.2BolMisusunor o saya-saya nin mangyadi' o gaw'en a sayay bagay o animan.TagIsa-isa.IloSaggaysa.EngFor something to be done individually one after another.Syn clsmidadandanmisunor 1mitataguna'mitutumboksaya-saya 21+sa'sa-sa'saDer.panusa'sasusa'sawen
sa'wetsa'-wɘtnBolAnron sanglap nin nin siri o minawa nin ararem bana' ta main idap sa nakem o kaingaran.TagBuntong-hininga.IloAgsinnaay.EngA sigh.Der.suma'wet
saasa-'anBolPuon nin batag nin malago' a timmubo' sa puon nan saya nin matua nin puon batag.TagHalyas.IloSagibsib.EngBanana sprouts at the base of a growing plant.Syn clsrumsiktubuan 1Der.saawen
saadsa-'`adIosaadstatus, condition, position, situation, ranknrareTagKatungkulan.IloSaad.EngA position that is bestowed on someone.Syn clspusisyon 2Der.isaadmisaad
saawensa-'a-wɘnPuon:saavoBolKalapen a ba'yon tubo' o say midyo madidintek nin puon batag pigaw imula sa raruman lugar.EngTo take banana shoots from the banana stalk and replant them.
sabasa-b`anBolKlasi nin batag nin say bakas na ket annented nin malilimpek tan nidadani a bunga, say puon nan siti ket ata'gay tan alalaki.TagSaba.IloSaba.EngA variety of a tall banana stalk having short, plump, yellow green bananas with a thick peeling and is almost the same as the urimos but the bunch is not joined together and is cooked in sugar to make a sweet dessert.Syn clsurimosGenbatag
saba'sa-ba'nBolMababa' nin yadien o trabawen a nagsikabarang nin gawa'.TagMakayang ubusin.IloSaba.EngThe capacity to organize and carry things to completion before the depletion of that capacity.Syn clsmababa'Der.ikasba'kasabaanmasaba'sabaen
SabadoSa-ba-d`oSpsábadoSaturdayn propBolIka'nem a awro mangibwat sa Lunes o sunor a awro konan Birnis.TagSabado.IloSabado.EngSaturday.
sabaensa-ba-'ɘnPuon:saba'voTagKayanin.IloIcarigatan.EngExhaust the supply of something.Syn clsupusen
sabangansa-ba-ŋannoldBolSay nigmang a bubuyangin sa nigmang rubari' nan ilog a ibat sa taaw.TagTabing ilog.IloIgid ti karayan.EngThe area on either side of a river opening into the ocean that is usually sandy.Der.kasabangnan
sabarsa-b`arnBolBagay o tawo nin makasalaban ket makaabara' no main man-gaw'en o kai nin matkap bale' isen ya konan siin nin tyimpo o panaon.TagSagabal.IloSali.EngA thing or person that blocks the function or interferes with something.Syn clsmakaabara'paedsalabanDer.isabarmakasabar
sabatensa-ba-tɘnPuon:*(sabat)voBolSanaen a sayay tawo o pinarsa sa sayay lugar.IloSabaten.EngTo converge together.Syn clssanaenActmanabatPerf.sinabat
sabawsa-b`awn1BolSay ranom a nipangluto' bilang wadi' nin pising, tinambutambong tan raruma et nin luto' nin ranuman.TagSabaw.IloDiggo.EngCooked soup or broth.Syn clskaldoRel. todaangeyepen2BolLikidon parti nan ma'kan bilang wadi' prutas.TagKatas.IloTubbog.EngUncooked juices from fruit or other sources.Der.masabawsinabawan
sabaw susosa-baw su-soCmpd. ofsusophrTagSabaw ng suso.IloUbbog suso.EngBreast milk.
sabetsa-b`ɘtn1BolTawag sa sayay bagay o ngaran.TagBansag.IloTuding.EngAn identification or designation of something.Syn clstawag 12BolUbat sa pasabet.TagSagot.IloSungbat.EngThe solution or identification of something like in a riddle r puzzle.Syn clsubatDer.manabetpasabetsabtan