Bolinao - English


(
a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
y

a


a2'apposBolUsaren yayti sa u'na nan si sintron mampag'irgwan sa sayay grupo nin susarita'.TagAng.IloTi.EngThis marks the primary item that is being referenced in the clause or phrase.Relsienclity/[V]_
a-'a-SpaaffBolIkwa yayti sa tarana' irgon mangibarita' prisyon barang saya nin abaw a bagay, o kantidad para barang saya nin abaw tawo.TagTig.IloSag.EngA Spanish prefix used on numbers to form a price or number per item.SpnFaddosakkinsi
aabriwan'a-'ab-ri-wanPuon:abryannTagEngA place in something where it can be opened such as a door, window or mouth of something.
aadyan'a-'a-dy`anPuon:adyannBolLugar no adti ya mako nin umadi a sayay tawo lalo yaynay sayan main nin mampal'isan o mampalaywan.TagKublihan; taguan; pagtaguan.IloPaglemmengan.EngA hiding place.
aalmidunen'a-'`al-mi-du-n`ɘnPuon:almidunenadjBolAbel o seket a matkap nin almidunen o paksiren sa pangngusar nin gawgaw o sinapit nin linugaw.TagAalmirulin.IloAalmiduren.EngFabric or clothing requiring starching.
aanakan'a-'a-na-kanPuon:anaknEngWomb.
abab'`a-babnBolSi matib'ey a parti nan ungot a nakaigaletan nin bunot tan laman.TagBao.IloSabot.EngThe shell of a coconut.whungotRel. tobunot1laman 2.2Specbitakan
ababo'a-b`a-boPuon:babo1+abababoadj1BolAniman a ambo' nin ararem bilang sa taaw, ubot, sugat tan raruma et.TagMababaw.IloNarabaw.EngShallow, said of the sea, a hole, cut or wound.Antararem 1kantilado2BolKurang sa masadag a pakatanda', pakataros, didikasyon o dibusyon.TagMababaw.IloNarabaw.EngLack of depth in knowledge, understanding, commitment, etc.Antararem 1.1Syn clsparawpawDer.ababwenkaababwanumababo
ababo a lwa''a-ba-b`o 'a lw`a'id. oflwa'phrTagMababaw ang luha.IloNarabaw ti lwa.EngTo be prone to crying, the tears are on the surface and about to come out at the slightest thing.
ababwen'a-bab-w`ɘnPuon:ababovoBolAndi' gaw'en nin ararem.TagBabawan.IloRabawan.EngTo make something shallow.Antararmenpaararmen
abagat'a-b`a-gatn1BolSi siri nin nangibwat sa panrupan nin bagatanan. nin mangawit rapeg.TagHabagat.IloAbagat.EngA wind from the southwest that brings rain.2BolSi bandan panrupan nin bagatanan.TagTimog-kanluran.IloAbagatan a laud.EngSouthwestern direction.ClfdiriksyonRel. topanrupantimog
abagatan a baytan'a-ba-ga-tan a bay-tanid. ofbaytanphrBolabagatan.TagTimog-silangan.IloAbagatan.EngSoutheasterly.whdiriksyonSyn clsmamatimog
abagay'a-ba-g`ayintrjoldBolIbalikas yayti nin pangibusngaw nin kaingaran a napirdyan no main nin na'met o nakasa, o no naima-ima sa inilalwan.TagSayang.IloIlala.EngAn expression of vain regret or despair over something or someone wasted or lost.Syn clssayang 2Der.abagayenmaabagay
abagayen'a-ba-ga-y`ɘnPuon:abagayvoTagHalaga.IloIpateg; amuogen.EngTo appreciate something.
abaho'a-b`a-hoSpabajodown, below1voldBolKumayupa' sa ruran.TagBumaba; umibis.IloBumaba; agdissaag.EngTo come down from something such as a tree, or a vehicle.Syn clskumayupa'umarawas2voldBolKumayupa' o gumuda a prisyo nin bubagay bilang sa ungot, kupras, tan raruma et.TagBumaba.IloBimmaba; binasit.EngTo go down in price..Syn clsgumuda3intrjoldBolAbaho, sarita' yayti nin usaren nin pammatalad no main nin bagay a nanabo'.TagAbaho.IloAbaho.EngUsed as a warning to watch out for something falling.
abaka'a-ba-k`anBolMula a bakas batag nin mabyay sa madutak nin luta', say lanot pala'pa' tan upas ket gaw'en bag, tsinilas tan raruma et.TagAbaka.IloAbaka.EngAbaca, a plant that grows in wet areas and looks like a banana plant or its fiber which is known as Manila hemp.
abakada'a-ba-ka-d`aTgabakadanBolLitra a naunong sa alpabiton Tagalog.TagAbakada.IloAbakada.EngThe former romanized order of the alphabet for Tagalog.Syn clsalpabito
abako'a-ba-koSp`abaconoldBolSaya nin agamiren a main nin malilimpek a sinuluy-suloy nin ipakudras nin ipasu-pasubli' nin usaren sa pammilang uno pangngakay nin aritmitik.TagAbako.IloAbako.EngAbacus.
abalayan'a-ba-la-y`annBolSay pannawag ran matua ran sayay mitraasawa sa saya tan saya. TagBalae.IloAbalayan.EngThe relationship of the parents of the bride and groom to each other, it includes the parent's siblings.RelkatyanganmanuyangDer.abalayanenmangabalayanmiabalayan
abalayanen'a-ba-la-ya-nɘnPuon:abalayanActmangabalayanvoBolMag'in abalayan.TagMaging balae.IloAgbalin nga abalayan.EngTo become co-parents.
abaluryo'a-ba-l`u-ryoSpabalorio glass beadsnBolMadidintek nin tinabas-tabas nin dikulor nin bato, sarming uno plastik a inubutan sa butlay ta pigaw nin masuloy.TagAbaloryo; manik.IloBatek.EngGlass beads or bead work.
abang'`a-baŋn1BolBagay o kwartan bayad sa pangngusar bagay bilang sa bali, o sa sirbisyo bilang sa takal.TagUpa.IloAbang.EngAn exchange of money or in kind made for the use of something such as books or land.2BolSay ganansya nin dipusiton kwarta sa bangko o sa nipautang a ipaabangan nin kwarta.TagInteres.IloTubo.EngInterest earned on a bank deposit, or interest paid on a loan.Syn clsanak 2Der.abanganabanganiyabangmamaabangmangabangpaabang
abangan'a-b`a-ŋanPuon:abangActmangabangPerf.inabanganvl1BolMamayad sa pangngusar sayay bagay bilang sa bali, ruran, DVD tan raruma et.TagUpahan.IloAbangan.EngTo rent such as a house, vehicle or DVD for one's own use.Syn clsupaan2BolBayadan a anak nin utang nin kwarta bilang wadi' 10%.TagTubuan.IloAbangan.EngTo pay back on a loan.Syn clsbayadan a anakDer.ipaabangan
abangatAnd'a-ba-ŋatSpch var.apangatBolnBolAlalaki nin lango a gustu-gusto ran dumpa' sa natin ayep.TagPalangat; langaw; bangaw.IloNgilaw; apangat.EngA large fly.
abaniko'a-ba-n`i-koSpabanicofan, range, derrickn1BolPaypay a maabryan tan maisada' nin mitupi'-tupi' ya.TagAbaniko.IloAbaniko.EngA native hand fan made of woven leaves.Genpaypay2EngThe Philippine national leaf.Der.miabaniko