Bolinao - English


a


ayusen'a-y`u-sɘnAtc. is man'ayusenActmangayosPuon:ayos1voTagslgBolIkwa sa kuston kapapa'sar o unong, magwa' a bagay, rilasyon o raruma et.TagAyusin.IloTarimaanen.EngTo fix up or make things clear and right and in order.Syn clspitunwenunungen