Bolinao - English


a


awto'`aw-toEgautonBolRuran a main nin makina tan a'pat a bikoy nin makakarga nin lima o masurok et a tawo.TagAwto.IloOto.EngAutomobile, a passenger car.Genruran 1synkutsi
awtumatik'aw-tu-ma-tikEgautomatic1adjBolAniman a bubagay a main makina na a mataman kai ya kwirdasan udino paandaren mangimey ya udino lumalako ya.Engautomatic.2nTagKortsetes.EngA snap button.
awuawo'a-wu-'a-wonrareBolSi sengaw nin amot nan tambar a nipunas sa partin lalaman. sumngaw a amot.TagInit ng gamot na sumisingaw sa katawan.IloSengaw ti pudot ti agas nga naipnas iti bagi.EngThe heat that evaporates from the medicine that is rubbed on the body.Der.umawuawo
ay'ayintrjBolSarita' yaytin usaren nin pangibalikas kaingaran nin naka'ngap, ambo' nin kuntinto, andi' tan raruma et.TagAy!IloAy!EngAn exclamation of astonishment, complaint, opposition, disapproval or exasperation.
aya'a-y`acontr. ofayi1ya2intrg pronBolUsaren yayti nin mangisinyal sa grupo nin susarita' no ani yay sayan-sayay pili'.TagAlin.IloAnyadtoy. EngIdentifies the single definite choice referred to.
ayakir'a-y`a-kirnBolWakay a nangigalet nin sinusa'sa a naiyakir sa bislak nin pasabing pigaw kai misisyay ket umdeng li' a bislak a inayakir ket kai sara li' makapalayoy kuna'.TagHinabing patpat ng kawayan.EngThat which is used to bind such as rope or vine.RelnaylonrubirsilaywakayDer.ayakirenmaayakirnaiyakirpamaayakirpangayakir
ayakiren'a-ya-ki-rɘnPuon:ayakirPerf.inayakirvoTagHumabing ng kawayan.EngTo bind together things side by side to form a flat surface. Usually used of split bamboo such as in a floor.Relsiir
ayama'a-ya-m`anBolKlasin makna' nin mabyay sa tutupa', kabakas nay giwey tan barisaway bale' mas alaki tan matibukley ya. TagAlimango.IloRasa iti pitak.EngLarge, round and edible marsh crab, reddish or grayish in color.Syn clsbarisawayScylla serrata.
ayam'ayam'a-yam-'a-yamadjBolKakikimey nin sabtan eteng.TagMabagal ang kilos.IloMabayag nga ag'gunay.EngSlow or snail pacedAntmadarasmapisikmatalabit
ayamuom'a-ya-mu-'omnBolMabanglon masanglap a mamin mabistan kaingaran.TagMabangong amoy.IloMakabang'ar nga ayamuon.EngA sweet or pleasant odor, essence.
ayat'`a-yatnBolSaya nin pangngayat; pangumbinsi; pangayab; pangalap atinsyon nan sayay tawo.TagHikayat.EngEnticement, Persuasion by presenting nice arguments or incentives.Syn clskuynaRelipakayatpasagyatDer.ayatenayatenmaayatmakaayatmangayat1paayat
ayaten'a-y`a-tɘnPuon:ayatActmangayat1Perf.inayatAtc. is man'ayatenvoBolSagyaten a kanakman nin rumabay sa sayay bagay o gawa'. TagHikayatin.IloGuyuguyen.EngTo entice or influence the mind or emotions.Syn clsimbita 2kumbinsyenparabayensagyaten
ay'ay'ay-'`aynBolMasuet tan main nin ayupa' nin nakem nin dawat o pananawat.TagLuhog.IloAsug.EngA plea or subservient request.Syn clsusaesRelapila 1LesdawatDer.iyay'aykaaay'ayumay'ay
aydan'ay-d`annBolMain tukar nin tukduan no muli' sa sayay pa'deng bilang wadi' bali o no mako sa ata'gay nin bagay bilang wadi' bubong.TagHagdan.IloAgdan.EngLadder or stairs, a structure made to facilitate climbing up to another level.Memtukar 1
aydo'`ay-donBolSi busat nan babayi nin asawan lalaki o asawan babayi, o si asawa nan busat nin lalaki.TagHipag.IloIpag.EngA sister of the wife or husband or the wife of a brother or first cousin.Antbayaw
ayep'`a-yɘpSpch var.aw'ayepMassaw'ayepuayepnBolPinarsa nin main innawa pwira a tawo, a saray kumayam, lumalako, tumangoy, lumpad tan raruma et nin gawa'. TagHayop.IloAyop.EngAn animal, including birds and reptiles.Der.inaayepmiayeppiayepan
ayi1'a-y`iintrg pronBolUsaren yayti sa panepet sa sayay tawo no ani a pilien na sa main nin magwa' pamilian.TagAlin.IloAnya ditoy.EngWhich? A question word asking for a choice.contr.aya
ayi2'`a-yiMassuayinBolParti nan lalaman a usaren nin umdeng tan lumalako.TagPaa.IloSaka.EngThe foot.Memdapapait-ayitikda'Rel. toeknebparikdo'Cmpdapin-ayikalla-ayipait-ayi
ayi3'`a-yinBolGawa' o kapapa'sar a maikalamo' sa raruma bilang wadi' sa keen, listawan, bilang tan raruma et.TagSama.IloSurot.EngTo be one of those included in an event or situation.Syn clskalamo' 1Der.iyayikiayimakaayimayimiayinikiayipaayi
ayon'`a-yonadjBolKipasaya sa kaisipan o kikumpurmi konan sayay tawo sa sayay pisangkinian o kai pitutuno.TagAyon.IloAyon.EngTo be of the same opinion and siding with someone on an issue.Antkuntraswawi'Syn clsampiDer.ayunankaayonkiayonmaiayonmiayonpiaayonumayon
ayos1'`a-yosTgayosalright, orderlynBolPalasta o unong nan sayay bagay.TagAyos.IloUrnos. EngFor things to be orderly and in their place.Syn clspalastasynunong 1Der.ayuseniayosmaayosmangayosmiayosnakaayos
ayos2'a-y`osTgayosalright, orderlyadjTagBolLimpyo yay sayay bagay, magwa' yan usaren.TagAyos.IloAyos.EngTo be alright and functioning properly.Syn clslimpyo 1.1
aysing'ay-s`iŋMassuaysingnBolSayay klasin isulot a salimbeng nin lalaman bilang sa bistida, pulo, ta'gay o raruma et.TagDamit.IloBado.EngIndividual pieces of clothing for covering the body.MemkwilyosaroywhseketSyn clssulotRel. tomamapi'pi'Specamirikanabutargakamisadintrolubaypaldarambar 1ta'gay 1.1Der.aysinganiyaysingmiaysingnakaaysingpiaaysingpinakaaysingid.aysing pa'lek
aysing pa'lek'`ay-siŋ p`a'-lɘkid. ofaysingpa'lekphrBolSeket nin isulot no ma'lek ana no yabi bilang wadi' padyama.TagPangtulog.IloPangturog.EngClothes for sleeping in.
aysingan'ay-si-ŋ`anPuon:aysingPerf.inaysinganvlBolSulutan yan seket a sayay tawo, ayep, gading-gading o raruma et.TagDamitan.IloBadwan.EngTo dress someone or thing with clothing.Antlus'ukan