Bolinao - English


a


aysip'`ay-sipnBolSayay kayon basta tana tumubo', say bunga na maalsem, nigagalet nin maddintek, birdi no maata' ket mu'dit o dandani mangisit no maluto'.TagBignay.IloBugnay.EngA wild cherry tree which bears sour dark red berries in clumps when ripe.Antidesma bunius
ayskrim'`ay-sk-rimEgice creamnEngIce cream.
ayta'ay-taSpch var.agtanBolTawon ayupa', kulet a sabot, mangisit a kulor ra.TagBaluga; ita.IloAgta; lampong; ita.EngBlack people with curly kinky hair and small in stature from the Malay Peninsula:.Syn clsSambali
ayudin'a-yu-dinEgiodinenEngIodine.
ayuma'a-y`u-manBolPanguot nin eket nin tali'neban a butbot nin mangusar naylon o suy'ot.TagHayuma.IloAyuma.EngThe manner of mending or repairing nets.Relsikwa'Der.ayumawenayumawenkiayumamangayumamangngayuma
ayumawen'a-yu-m`a-wɘnPuon:ayumaActmangayumaPerf.inayumavoBolPakandaen a nabisang nin eket ipangalap kuna'.TagHayumahin.IloAgayuma.EngTo mend a fishing net.Syn clspangeketGeneketen
ayunan'a-y`u-nanPuon:ayonPerf.inayunanvlBolMayin nakem konan sayay tawo sa man'ilaban o man'i'deng na.TagKampihan.IloAyonan.EngTo take the side of someone in a conflict or cooperative effort.AntkuntrawenlabananSyn clsiskilkampiwan
ayungin'a-yu-ŋinnBolMadidintek a kuna' a makalap sa karayan; masileng a siksik ran saraytin kuna' sa matab'ang a ranom sa karayan.TagAyungin.IloAyungin.EngSilver perch, a kind of small fresh water fish with thick slippery scales living in the rice fields or streams.Leiopotherapon plumbeus
ayuno'a-yu-nonBolMagkulasyon; magayunar; kai mangan no mabli awro; mangilin.TagAyuno.IloAyuno.EngFasting, to abstain from food, abstinence every Friday.Der.mag'ayuno
ayupa''a-y`u-pa'Puon:yupa'1+ayuyupa'adjBolAmbo' nin ata'gay.TagMababa.IloNababa.EngLow or short in height.Antata'gay 1Syn clsbeyewDer.*(paayupa')kaayupa'maayupa'miayupa'nipamakaayupa'sangkaayupaansiayupa'id.ayupa' a daya'say.ayupa' a kanakmanayupa' a nakem
ayupa' a daya''a-yu-pa' a da-ya'id. ofdaya'ayupa'phrfigEngLow blood pressure.Antaltaprisyon
ayupa' a kanakman'a-yu-pa' a ka-nak-mansay. ofkanakmanayupa'phrfigTagHindi mayabang.EngHumble.
ayupa' a nakem'a-yu-pa' a na-kɘmsay. ofnakemayupa'phrfigBolPigagawa' nan sayay tawo a ambo' yan marangas nokai edet mauyamo' ya. magalang tan maado' sa kapadan tawo.TagMababang loob.IloNababa ti pakinakem.EngHumble, meek.Syn clsmapasinsyamaumildiid.maayupa' a nakemsay.siaayupa' a nakem
ayupar'a-yu-parnrareBolSayay klasin tanaman a nakagalet sa puon kayo; itaw na kalapen a ikabyay na sa puon kayo.TagDapo; orkidyas.IloMasitas nga nakakapet iti puon ti kayo; orkidyas.EngA kind of mistletoe, a parasitic plant with leaves that are like the leaves of jackfruit and lives on trees.loranthus ferrugineus
ayusen'a-y`u-sɘnPuon:ayos1ActmangayosAtc. is man'ayusenvoTagslgBolIkwa sa kuston kapapa'sar o unong, magwa' a bagay, rilasyon o raruma et.TagAyusin.IloTarimaanen.EngTo fix up or make things clear and right and in order.Syn clspitunwenunungen
ayus'os'a-yus-'osadjEngDownhill, to be sloped downward.Der.umayus'os