Bolinao - English


a


abet'abetan'a-b`ɘt-'a-bɘ-t`anPuon:abet'abetActmangabet'abetPerf.inabet'abetanAtc. is man'abet'abetanvlBolUmakis nin maksaw bana' konan sayay tawo o bagay bana' sa bereng.TagTangisan.IloSangitan.EngTo lament or wail over someone or something as an expression of grief.Syn clsagrangansynumakis
Abidad'A-bi-d`adSpNavidadChristmasn propBolTinaon a pangisilibra nin nikaiyanak na ni Jesu-Cristo tepe' Disyembre 25.TagPasko.IloPaskwa.EngChristmas. The day, December 25, when Christians celebrate the birth of Jesus the Messiah.Syn clsKrismaspasko 2Genpista 1
abig'`a-bignBolBista o kabistawan nan sayay bagay.TagKabutihan.IloSayaat.EngGoodness. The quality of goodness.Syn clsbista 1Der.kaabigkaabiganmaabigpaabigenpakaabiganumabig
abilidad'a-bi-li-d`adSphabilidadability, skillMassuabilidadn1BolPakababa' o talinto nin mangwa' nin sayay bagay.TagKakayahan.IloKabaelan.EngA natural ability or competence.Syn clspakababa'talinto2BolAmbo' urdinaryo nin pakababa' nin mangwa' sayay bagay bilang sa madyik tan raruma et.TagGaling.IloKabalinan.EngAn unusual ability to produce extraordinary results such as by magic or supernatural means.Syn clspakayadi'Der.maabilidad
abing'a-b`iŋMassuabingnBolKapangiyanak anggan umnoy bulan tamo' nin anak.TagSanggol.IloMaladaga.EngAn infant, a very young child of less than a few months.Syn clsanak 1Der.iyabingmaiyabingmamiabingmangabingid.kai narate' nin abing
abir'a-b`irSphaberto have, to happen1advBolUsaren yayti nin mangipataros a no pa'no yay saya ket wantaw nan lamang saya, sa kapapa'sar, pigagawa' o raruma et.TagMaski.IloUray.EngTo emphasize the comparison of something that is on the same level, unvarying from or equal to a standard.2advlizerBolUsaren yaytin sarita' nin mamisuldong miswi' nin kaisipan.TagKahit na.IloUray no.EngA subordinating descriptive of a verbal idea that has the effect of a counter-expectation.Syn clsmatamanCmpdabirno
abirat'a-b`i-ratIoabiratsibling-in-lawnBolSi rilasyon ran asawa ran rway mibsat o mipi'sa.TagBilas.IloAbirat.EngA kinship term denoting the relation between persons who are married to two brothers or sisters, or brother and sister or cousins.RelmanuyangDer.miabirat
abirno'a-b`ir-noCmpd. ofnoabir 2advlizerBolMataman no.TagKahit na.IloUray no.EngRegardless, this marks a subordinate clause of unusual or emphatic contrast indicating that this particular fact does not make the rest of the statement untrue.Lesmataman no
abiso'a-b`i-soSpavisonotice, warningnBolPangipatanda' nin sayay adapen nin gaw'en uno mangyadi'.TagAbiso; babala.IloAbiso; pakdaar.EngNotice, notification, forewarning.Syn clsipau-pau'naDer.abisuwan
abisuwan'a-bi-su-w`anPuon:abisoPerf.inabisuwanvlBolPatandaan o byan yan nutisya a sayay tawo o tutawo.TagAbisuhan.IloPakaamwan.EngTo notify someone.Syn clsbaritaan 1Der.ipaabisuwan
abito'`a-bi-toSphábito monk's habitnBolSi anron bara'mon bata a seket nan sayay padi'.TagAbito.IloAbito.EngA priest's habit.Syn clsbatasutanaDer.miabito
ableng'ab-l`ɘŋnBolMadidintek tan anted a ikoy nin manuk-manok, magwa' a atap o man'alilaen.TagPugo.IloPugo.EngQuail.Genmanuk-manok
abo'a-b`onBolNapinon tatap no babaywen o ipakiskis a irik o gilingen a kiri' nin mais.TagDarak.IloTuyo.EngRice bran or the fine dust and husks of milling dried grains.Syn clstatapCmpdabunsyangDer.umabo
abong'a-boŋnEngA small covering such as for a motorcycle.Der.abung-abong
abot'`a-botn1BolSay man'apesen o rabay nin mangyadi', makalap o marate'.TagHangad.IloKamakamen.EngThe object of pursuit, the goal.Syn clsapes2BolKanepegan nan sayay tawo nin makalap nay para kona.TagHabol.IloKalintegan.EngA claim or right to something.Der.piaabot3BolSay mababaan o say pakagawa' nin marate' yaynay saya tawo o bagay sa kami'nan o makarngan sa gawa'.TagAbot.IloGaw'at.EngThe reach of something to a goal.Syn clsagwang 1Der.abutenabuten a inanawaiyabotmaabotmakaabotmakapiabotmangabotmiabotpaabotumabotid.abuten a inanawa
Abrac'ab-rakn propBolSi pangngaran ran matuntawo konan baranggay nin Patar sa partin panrupan nan Bolinao.TagPangalan ng lugar.IloAbrac.EngOld name for the baranggay in the western part of Bolinao where the British built a big light house on a hill overlooking the sea during ancient times.synPatar
abrasa'ab-r`a-saSpabrazarto embrace, hug, hold, to take charge ofCfabrasyitibrasonBolSaya yayti nin pangngipa'kit o pangingisna' nin ririket nin mamarate' sa sayay tawo bilang wadi' sa sayay bisita.TagMalugod na pagtanggap.IloAbrasa.EngGreetings as in saying welcome to visitors.Syn clspangigalangpasamanoDer.abrasawenmaabrasamangabrasamiabrasa
abrasawen'ab-ra-s`a-wɘnPuon:abrasaActmangabrasaPerf.inabrasavoBolIpa'kit sa kimey o sarita' a pangririsibi konan sayay tawo lalun-laloynay san'ili.TagTanggapin ng malugod.IloAwaten siraragsak.EngTo extend a gesture or words of welcome to a person, especially a visitor.Syn clsasikaswen 2pagalanganrisibyen
abrasyiti'ab-ra-ʃi-t`iSpbracetewalk arm in armCfabrasaadjBolSi sayay tawo ket isa'bit o igalet nayay sayay takyay na konan takyay nan sayay tawo.TagAbresyete; abrasete; abrasyete.IloAbrasyiti.EngOne person's arm is hooked into another person's arm.Syn clsmikuyabaDer.miabrasyitinakaabrasyiti
abri'ab-r`iSpabriropen up, spread out, turn on, unlockCfabridorinfBolLuat o burwang.TagBukas.IloLukat.EngTo open something.Syn clsburwangluatSpeclu'kisDer.abryanabryaniyabrimakaabrimangabrimiabrinikaabripaabrisiaabri
abridor'ab-ri-d`orSpabridorbottle or can openerCfabrinBolSi ipangabri nin binutilya bilang wadi' supdringk tan dilata bilang wadi' sardinas.TagAbridor.IloAbrilata.EngA bottle or can opener.Syn clsipangluatGenipangabri
abrigo'ab-ri-goSpabrigocoat, protectionnTagBalabal; abrigo; kapa.IloKagay.EngShawl, a lady's wrap overcoat.Der.miabrigo
abrigwar'ab-rig-w`arSpabrigarto wrap up, to shelter, to protectvoldBolMailiwa' o pag'iirgwan o mausisa' ya anaet a sayay bagay a nalingwanan o naiyator o naiyadi ana kumon bilang sa sayay niparsa konan sayay tawo o duka' a gawa' nan sayay tawo.TagUngkat; halukay.IloArubusan.EngTo bring out into the open something that should have been left in the past.Der.abrigwarenkaaabrigwarmaabrigwar
abrigwaren'ab-ri-gwa-rɘnPuon:abrigwarPerf.inabrigwarAtc. is man'abrigwarenvoTagLantaran.IloArubusan.EngTo bring out into the open something that should have been left in the past, such as a wrong, to expose.
Abril'ab-r`iln propBolSi ika'pat nin bulan sa sayay taon.TagAbril.IloAbril.EngThe month of April.Genbulan 2