Bolinao - English


a


abrod'ab-rodEgabroadnTagIbang bansa.IloBallasiw-taaw.EngTo be out of the country, usually for work or vacation.Der.mag'abrod
abryan'ab-ry`anPuon:abriActmangabriPerf.inabryanAtc. is man'abryanTag inflabriwanvl1BolSay gaw'en sa purta, dudungawan tan raruma et nin nakasada'.TagBuksan.IloLukatan.EngTo open something such as a door, window, etc.Antisada'manganggaSpecluatan1.1vlTo make something accessible or available.Antisada'sadaan1.2vlTo remove or take off the lid of something such as of a bottle, can or pan with or without an instrument.AntsakbanSyn clsluatan1.3vlTo spread out or unfold such as a book.Antikmi'1.4vlTo turn or switch on something such as the radio, light, etc.Anterpen1.5vlTo open something by unfastening or untying.Syn clswagwagen 2Der.aabriwanipaabryanmaabryan
absint'ab-s`intEgabsentvstBolKasa yay tawo sa matkap a kami'nan na.TagLiban.IloLangan,.EngAbsent.Syn clskasa1
abswilto'ab-sw`il-toSpabsueltoacquittednBolDiklarasyon nin si sayay tawon nidimanda ket kasan kasalanan na.TagAbswelto; mapawalang sala.IloAbswilto.EngDeclaring a person charged in court as not guilty.Der.maabswiltonipangabswiltopakaabswilto
abugado'a-bu-g`a-doSpabogadoattorney, advocate, lawyersp. var.abogadoMassuabugadonBolTawon di-adal nin say gawa' na ket si idwa'dwa' nay tutawo maipa'ka' sa layi tan mangidipinsa sa husgado.TagAbogado.IloAbogado.EngAn attorney or lawyer.Syn clsaturniDer.nikaabugado
abukado'a-bu-k`a-doEgavocadoavocadosp. var.abokadonBolPuon kayo tan say bunga nan kurtin salay nin birdin silya-silyawan o granati a lupis no maluto' ana. TagAbokado.IloAbukado.EngAvocado or alligator pear.
abuloy'a-b`u-loyTgabuloysubsidynBolKuntribusyon nin kwartan tulong konran natyan.TagAbuloy; ambag; tulong.IloBadang???; abuloy; tulong.EngFinancial assistance specifically given to the survivors of a deceased person .Syn clstulongur'oryuryor
abuna'a-bu-n`aSpabonarpayment, fertilizernBolSay ibayad nan sayay sakalakon tawo para sa sayay bagay imbis nin si sayan talagan main nin rispunsibilidad nin gumayad.TagPaluwal.IloAbuna, abunar.EngPayment of an obligation in place of the one obligated.Der.abunawanSpnFabunado
abunado'a-bu-n`a-doSpnDabunaadjBolSi tawo a sya yapo' a mamayad para konan sayay tawo.abunado.TagNagpaluwal; abonado.IloAgabunar.EngOne constrained to pay out money for something for another person.
abunawan'a-bu-na-w`anPuon:abunavlBolMamayad nin kwarta para konan sayay tawo a bayadan o isubli' na li' a nibayad.TagAbunuhan; abonado.IloAbunaran.EngTo pay a debt for someone expecting him to pay back later.Syn clssadaan
abung-abong'`a-buŋ-'`a-boŋPuon:abongn1BolGinwa' nin sirong a nangusar abel, bulong ungot o raruma et nin nigalet sa ginwa' nin tu'dek nan kawayan o raruma et.TagHabong.IloAbong.EngA makeshift shed or tent held up by poles, to protect one from the sun, rain and other elements.Specturda2BolGinwa' nin sirungan o piikapan sa anted nin panaon a magwa' gawa' ya sa turda, bulung-bulong o raruma et.TagTolda.IloTulda.EngA temporary shelter or dwelling of canvas stretched out and sustained by poles.
abuno'a-bu-noSpabonofertilizernTagrareBolBagay ti nin no kwan a luta' ket gaw'en nin maganagan ket mag'in mabistay katutubo' nin mumula.TagAbono; pataba.IloAbuno.EngFertilizer for enriching the soil nutrients for the plants.Syn clsagwanoganagan
abunsyang'a-bun-ʃ`aŋCmpd. ofabosyangnBolSay pino nin matra' no mapuuran yan liso a animan nin bagay.TagAbo.IloDapo.EngAshes from thoroughly burning something.Relpuor 1syangSpecariw
aburido'a-bu-r`i-doSpaforradoto wrap up warm, to tuck it awayadjBolMagulo a ambo' nin matinek a kaisipan; sisasalak; mapaga.TagLigalig.IloDanag.EngTo worry.AntkalmadokuntintoSyn clsmali'momapagamasalakGenkaingaran 1Der.maaburidwanmakapaaburidopaaburidwenpakaaburidoumaburido
aburoy'a-b`u-roynBolPirmiso o nibin pakayadi' konan sayay tawo nin magawa' yay sayay bagay o gagara na.TagPahintulot.IloPalubos.EngAuthorization, consent or permission.Antawa'1 1Syn clsaprubakunsintipirmisoDer.aburuyaniyaburoymangaburoypangangaburoysiaaburoyumaburoy
aburuyan'a-bu-r`u-yanPuon:aburoyActmangaburoyPerf.inaburuyanAtc. is man'aburuyanvlBolIbi a pirmiso o pakayadi' nin gaw'en yay sayay bagay.TagPahintulutan.IloPalubusan.EngTo allow or give authority to someone for something.Antandi' 2awaanSyn clsbulusan 2.1RelkunsidirasyonkunsintidorDer.maaburuyan
abusado/a'a-bu-s`a-do'a-bu-s`a-daSpabusadosmart, sharp, abuserCfabusoadjBolTawon kai mangibilang sa no ani a manepeg o sa riglaminto ket kai na tanda' a ima'nwen. TagAbusado/a.IloAbusado/a.EngA person who is unrestrained by accepted procedures or advice and takes advantage of a situation.Syn clsbutangiromatonsiga'siga'Der.miabu-abusadonikaabusado
abuso'a-b`u-soSpabusarto abuseCfabusado/anBolGawa' o usar a nalabas-labas dyan say manepeg.TagPagmamalabis.IloAbuso.EngAn act that goes beyond limitations or bounds.Der.abusweninaabusomaabusomangabuso
abuswen'a-bus-w`ɘnPuon:abusoSpch var.abusuwenActmangabusoAtc. is man'buswenvoBolUsaren o gaw'an nin abas o ambo' nin manepeg a sayay bagay o tawo.TagAbusuhin.IloAbuswen.EngTo abuse or misuse something.Antalilaen 1Syn clsduksaen
abuten'a-b`u-tɘnPuon:abotPerf.inabotIntsabut-abutenvo1BolAgwangen yay bagay a midyo adayo' o ata'gay yupa' sa pangipa'nat takyay.TagAbutin.IloGaw-aten.EngTo reach for something that is a long hard reach.Syn clsagwangen 1gawangenActmangabot2BolKamaten yay sayay tawo o bagay.TagHabulin.IloKamaten.EngTo overtake or catch up to someone or something.Syn clskamatenActmangabot3BolTarusan yan main pammasinsya a sayay tawo.TagUnawain.IloTarusan.EngTo reach out to someone with understanding.Syn clstarusan 1Der.abuten a inanawaid.abuten a inanawa
abuten a inanawa'a-b`u-tɘn a 'i-na-na-waPuon:id. ofabutenphrfigBolMinawa nin anro tan ararem pigaw mangalap nin siri ta mapaidap minawa.TagHumingal.IloAgal-al.EngTo catch one's breath after doing something strenuous, usually involving gasping.synsang'a-sang'ap
abyador'a-bya-d`orSpaviator pilot, airmanSpn Inflabyadura
abyo'a-by`oSpaviopreparation, provisionnoldBolSay inawru-awro nin ikabyay.; Sarban matkap nan lalaman bilang wadi' kuna', sina'pang etc.TagPagkain; abasto; apoyo.IloPagbyag; taraon; kanen.; Makan.EngSustenance, foodstuff.; Support, usually in the form of food sent to someone far away.Syn clsabastoikabyay
adado'a-d`a-doSparado plownBolAgamiren sa pagtatalon nin usaren ipamakwal tan ipangiwar nin luta' ba'yo nin mulawan.TagAraro.IloArado.EngA plow, a farm implement used to turn over the soil.RelpasagadGenagamiren 1Der.adadwenmaadadomangadado
adadwen'a-da-dw`ɘnPuon:adadoActmangadadoPerf.inadadovoBolSukaden a luta' nin papa'sekan o tamnan yupa' sa pangusar nin adado.TagAraruhinIloAradwen.EngTo till the soil with a plow.Syn clssukaden