Bolinao - English


a


adahyo'a-dah-y`oSphadarfairynBolTepre-tepren uno gaw'e-gaw'en a ambo' nin kumpruntado sa ibarita' nin syinsya uno sa katutu'wan uno naipatukdo' sa rason a mantepren nan sayay susyidad bilang say pammemper sa anti-anting, anib, malas tan raruma et.TagPamahiin; anito.IloIdaw.EngSuperstitious beliefs or practices.Syn clsanito 1
adak'ak'a-dak-'aknBolAlalakin ilis; maksaw nin ilis.TagHalakhak.IloGarakgak; ayek-ek; katawa.EngBoisterous or loud laugh.Antagur'orSyn clsgarakgakilis 1kaka'liskara'ka'Der.adak'akanumadak'ak
adak'akan'a-dak-'a-k`anPuon:adak'akPerf.inadak'akanvlBolMakaka'lis nin maksaw tan alalaki nin ilis.TagTawanan; halakhakan.IloDadackel nga katawa; pag'gaak.EngTo laugh boisterously or loudly at someone or something.
adal'`a-daln1BolSi makalap nin liksyon bilang wadi' sa isturya, ikspiryinsya o raruma et.TagAral.IloSuro.EngA lesson to be learned.Syn clsliksyon 22BolMaipa'ka' sa natandaan o narate' sa kapipika' sa iskilawan o sa raruma et nin lugar.TagPinag-aralan.IloAdal.EngThe knowledge and skill gained through training or formal education.Syn clsidukasyonliksyon 1Der.inadal3BolMabistan piuugali' nin ma'kit mangibwat sa nipangakay matua o sa kappika' sa iskilawan.TagKabutihang asal.IloNapintas a suro.EngGood manners developed from training, etc.Der.adalanadalendi-adaldi-adaliyadalkiadalmaadalmag'adalmakaadalmangadalmapaadal
adalan'a-d`a-lanPuon:adalPerf.inadalan1vlBolAkayan o ipasal yay sayay tawo laloynay anak sa sayay bagay bilang sa mabistan pigagawa'.TagTuruan.IloSurwan.EngFor someone to instill something, e.g., good manners, virtues, etc. in someone.Syn clsakayanipasal2nBolSayay tumutumbok sa sayay tawo pigaw maadal tan maarig nay gawa' tan pigagawa' na.TagTagasunod.IloAdalan.EngDisciple or student.Syn clsapustoldisipulotumutumbokDer.maadalanmiadalannag'adalannakaadalanpag'adalanpakaadalan
adalen'a-da-l`ɘnPuon:adalActmangadalPerf.inadalAtc. is man'adalenIntsadal-adalenvoBolIsipen, usisaen o pasalen yan gaw'en a sayay bagay.TagPag-aralan.IloAdalen.EngTo think through, study or consider something carefully such as an idea or thought.Syn clsamingawendalepdepenisipenusisaenDer.pag'adalenuadalen
adam'a-d`aminfBolNipatanid nin pangngusar ikon sayay tawo a tarusan isubli' yan lamang bilang wadi' agamiren, kwarta o raruma et.TagHiram.IloBulod.EngThe act of borrowing something as a loan.Syn clsutangSpecbele'Der.adamanadamenki'damma'dammangdampa'dam
adaman'a-da-manPuon:adamvlBolSay gawa' o ugali' a adamen a agamiren.TagUtangan; hiraman.IloAgbinnulod.EngBorrow something from someone.Der.mi'daman
adamen'a-da-m`ɘnPuon:adamActmangdamPerf.indamvoBolIpatanid nin usaren yay sayay bagay a ikon sayay tawo a tarusan nin isubli' ya li'. TagHiramin.IloBuluden.EngTo borrow something.Syn clssubrayenutangenSpecbel'en
adani'a-da-n`iPuon:dani1+adadaniadj1BolAmbo' ana nin ma'teng no udas o panaon o adayo'no lugar.TagMalapit.IloAsideg.EngTo be near in time or distance and able to be walked.Antadayo' 1Syn clsbanda 12figBolRabay-rabay ya tan may'an a kaingaran konan sayay tawo.TagMalapit.IloAsideg nakem.EngFor someone to be emotionally close, fond of or a kindred spirit with another.Der.adudanikaadanimaadanisangkaadanyan
adap'a-d`ap1adjBolNo adti nakapatyo' bilang wadi' a pammastang o intiron lalaman no tawo, magwa' lamang a bagay.TagNakaharap.IloSumango.EngThe direction towards which the face is turned.Antgurot 32infBolNo adti nin mako o a punta.TagPatungo.IloApan.EngTo go or head toward someone or something.Genmako 1Der.adapanadapenipaadapipa'dapiyadapkaadapkiadapmaadapmakaadapmangadapmiadappaadapenpiadapenumadap
adapan'a-d`a-panPuon:adapIntsadap-adapan1advBolMain a saya tan saya sa gaw'en nin piiirgo o raruma et.TagHarapan.IloSango-sango.EngTo do or say something in a straight forward manner face-to-face with a person.Der.miadapanpiadapan2nBolSi iti sa u'na nin kami'nan o parti nan sayay bagay o tawo.TagHarapan.IloSangwanan.EngThe place in front of something.Antgurot 2Syn clstemben3nBolIti sa prisinsya nan saya, bilang wadi' si Dios.TagSa harap ni.IloSaklang.EngIn the presence of someone, in the area in front of them.
adapen'a-da-p`ɘnPuon:adapPerf.inadapAtc. is man'adapen1voBolIpatyo' a pangngikit o yay lalaman sa kami'nan nan sayay bagay o tawo.TagHarapin.IloSangwen.EngTo direct or turn the face or body towards a certain thing or person.Antgurutan 1Actmangadap2voBolAsikaswen o byan ya nin udas a sayay tawo o bagay.TagAsikasuhin.IloSangwen.EngTo face responsibilities and thus attend to, entertain or confront them.Actmangadap3advBolUdas o tyimpo ba'yo ya nin mangyadi' o marate' a sayay pangyayadi'.TagBago ang oras.IloSakbay.EngTo look toward an event, to the time before it.Syn clsba'yo 24nBolSay rumate' nin awro o panaon.TagHinaharap.IloMasakbayan.EngTo look toward a time and so the future.
adat'`a-datadjBolSi taway a milawok a pait-paitan tan agas-agasan.TagAskad.IloAdat.EngA biting bitter taste as the taste of eggplant out of season and lacking water.Gentaway2Der.maadatumadat
aday'`a-daynBolSi kayu-kayo nin pari a yinatab nin gamrang, a magwa' main et nin bunga o kasayna.TagUhay.IloGarami.EngThe short stalks of rice cut by a gamrang and may or may not have the grains or leaves attached.Syn clsdayamisipsipRel. toirikenGenduymon
adayat'a-d`a-yatnBolKlasi nin batag a midyo anro tan alaki a bunga tan main bilid-bilid nin lupis.TagUri ng saging.IloKlasi ti saba.EngA large four-sided banana with distinct edges.Genbatag
adayo''a-da-y`o'Puon:dayo'1+adadayo'addayo'1adjBolAmbo' nin adani.TagMalayo.IloAdayo.EngTo be a far distance from something.Antadani 1madamir2nBolSa ambo' nin adani.TagMalayoIloAdayo.EngA distant place.Der.iyadayo'midadayo'
adbays'ad-b`aysEgadvice nBolBibilin o kunsaba maipa'ka' konan sayay tawo.TagPayo.IloBagbaga.EngAdvice or counsel given.Syn clsbibilin 1kunsabaDer.adbaysan
adbaysan'ad-bay-s`anPuon:adbaysvlBolBibilinen o kunsabawan yay sayay tawo.TagPayuhan.IloBagbagaan.EngTo give advice to someone.Syn clsbibilinen
addos'ad-d`osSpnDdosa-adjBolBarang saya sa sayay klasi nin bagay ket rway pisos a prisyo na.TagTigdos.IloSagdudos.EngTwo pesos for one item.
aden'a-d`ɘnPuon:*(ad)ActmangadAtc. is man'adenvoBolPilamu'-lamuen a nunumiro o kukantidad ta pigaw nin makalap a kadinepan.TagSumahin.IloDagdagupen.EngTo add something to get a sum of a number or value.Syn clspanglamu'-lamo'pilamuen
adi'a-d`iadvBolNikwa sa kai nin ma'kit o man'iyator nin kasan magtanda'.TagTago.IloNailemmeng.EngHidden or secret.Syn clssikritoDer.adyaniyadimaadimangadisangkaadiwanumadi
adi''`a-di'Massuadi'pl.aadi'n1BolLalakin ulo sa sayay nasyon a sayan lamang pag'adian. TagHari.IloAri.EngKing.Syn clsimpiradorRel. tokurunawanpanguloRelrinaDer.mag'adi'
adik'`a-dikEgaddictnBolTawon mampangusar nin druga uno tambar a maiyawa'; magwa' lamang a pinnom nin arak.TagSugapa.IloAdik.EngA drug addict.Der.makaadik
adilanta'a-di-l`an-taSpadelantoprogressCfadilantado/anBolPrugriso; arunsa o nangumanan nin mabista.TagPag-unlad.IloRang-ay; adilanta.EngProgress, advancement.Syn clsarunsaprugrisoDer.iyadilantakaaadilantamaadilantapaadilantawenpakaadilantaumadilanta