Bolinao - English


a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
v
w
y

a


alangaang'a-la-ŋ`a-'aŋndeepBolSi miadap a parti nin nidmang a paa.TagSingit.IloSingit.EngThe insides of the thighs which sometimes touch each other.
alangan'a-la-ŋ`anTgalangan adjBolMasuknad kalamo' a pagdwadwa; kai masigurado.TagAlangan; atubili; hindi sigurado.IloAgmayeng.Enghesitation caused by a feeling of embarrassment, uncertain, not sure.Der.alanganenmag'alanganumalangan
alanganen'a-la-ŋa-nɘnPuon:alanganvoBolKai sigurado o magdwadwa nin gaw'en a sayay bagay,.TagAlanganin.IloAlanganen.EngTo hesitate doing something out of doubt.AntpihadoSyn clsdwadwawanRelduda
alapaap'a-la-pa-'apnBolMasuet a man'apesen a marate' sa byay, alimbawa' papularidad, pakauray, kayamanan tan raruma et.TagAdhika; pangarap.IloAgawa.EngAmbition, strong desire to succeed or achieve something, as fame, power, wealth, etc., what a person hope to be.Syn clsambisyonDer.mangalapaap
alas'a-l`asSpa las, alathe, marker of specificppos1BolSarita' yaytin usaren sa pammarita' nin udas.TagAlas.IloAlas.EngA marker of time according to the clock.Spn Inflala una2figBolSi sangkaungan nin mimbron sayay grupo nin kikuntis bilang wadi' malayo o tumangoy a syay panalwan.TagPambato.IloAlas.EngThe ace player or Most Valuable Player.Syn clssangkaungan3BolNipis a main litran A nin saya tamo' a ritraton main kona bilang wadi' dyamanti, puso' tan raruma et.TagAlas.IloAlas.EngThe ace in playing cards.Der.mag'alas
alasid'a-l`a-sidadvBolMisusunor nin iti sa sayay linya a bubagay o tawo a kasan labas byan o animan a gaw'en.TagSunud-sunod.IloPinda.EngTo line up one after another to do something.Relmisusunor 1Der.alasideniyalasidmangalasidnakaalasid
alasiden'a-la-s`i-dɘnPuon:alasidvoBolPisusunuren nin kasan labas nin gaw'en a sayay bagay sa nadatig o nalinyan bagay o tawo.TagSuyurin.IloPindaen.EngTo do something repeatedly to a group, one individual after the other.Syn clsdatigen 2Actmangalasid
alaw'aw'a-law-'`awnBolKaingaran nin kasa anan pangrarabay nin kanen ya et o anaet a sayay luto' bana' ta abaw anay na'kan o ni'no yayna nin kinnan lalo a mataba' nin kanen. TagSuya.Ilosuya.EngA feeling of nausea that comes from excessive eating or thinking about or smelling fatty food or something with a strong unpleasant odor.Der.maalaw'aw
alawang'a-l`a-waŋPuon:lawangadj1BolBagay o lugar nin malasway bilang sa kwarto, o alaki a sakop bilang sa luta' tan raruma et.TagMalawak.IloNalawa.EngSpacious or wide open things or places.AntakipotmasupitsupitSyn clsagaba'alakimalasway 12BolKapapa'sar nan sayay bagay a malway ya bilang sa sapatos o seket.TagMaluwang.IloNalawa.EngCondition of of being loose or oversized as in shoes or a dress.AntmasletSyn clsmalukak 1malway1+alalawangDer.alawangenipalawangiyalawangkaalawangkaalawanganmapaalawangnangalawangpamaalawangsangkaalawanganumalawang
alawang a pakataros'a-l`a-waŋ a pa-ka-ta-r`osid. ofpakatarosphrfigBolUgali' o pigagawa' a maong nin manaros nin kapapa'sar o kapada nin tawo.TagNakakaintindi.EngBroad-minded, understanding.Antanted a pakaabotanted a pakatarosburangenmaisesnepmapanesSyn clsanro a pakaabotmapangabot
alawangen'a-la-w`a-ŋɘnPuon:alawangvoBolLamu'nan a sukat nin kaalakyan o say sakop nan sayay bagay.TagLuwagan.IloLawaan.EngTo make something a loose fit or expand the area for something.AntakiputenSyn clsagabaenDer.paalawangen
alawig'a-l`a-wigPuon:lawigadjBolAnro yan masurok a sayay bagay bilang sa rubir seer ayep, katin kamison o raruma et. TagMalubay.IloNawayway.EngTo be extended or slack so as to allow freedom of movement for an animal or piece of clothing.AntapegetSyn clsanroluwayDer.alawiganiyalawig
alawigan'a-la-w`i-ganPuon:alawigvlBolPaanrwen yay taker bilang wadi' nin ayep o katin undayon pigaw malasway yan mangimey o ita'was.TagLargahan.IloWaywayan.EngTo give slack to an object by lengthening such as a rope that is hindering the movement of something.AntapegetenSyn clsanruwen
alayog'a-la-yogPuon:layogadjrareBolAniman a bagay a ata'gay bale' maimpis a lalaman.TagMatangkad; layog.IloLayog; Natayag.EngVery tall, lanky, awkwardly long & thin.Syn clsata'gay 1ma'bengmayapisDer.kaalayugan
albasya'al-ba-ʃaSpalbaceatestamentary, executorn1rareBolSi sayay tawon kiirgo para konan nubyo tan saray partidos na konran mangatua nan babayi no taduran raya. Syay makauray umbat para konran matua nan lalaki ta binibilin rayayna.TagTagapamagitan.IloAlbasiador.EngThe third party or spokesman of a man to ask for the hand of the woman for marriage, Go between, mediator.Rel. totadorReltumador2rareEngsample.
albom'al-bomEgalbumnBolLibro a panalitan ritrato.TagAklat na may mga bakanteng pahina na lagayan ng larawan.IloLibro nga awan ti surat na ket isu iti pagikabilan iti retrato.EngAlbum, a book with blank pages for insertion of photographs or stamps.Der.iyalbom
albor'al-borSpalbur bleak, chance, risk, pun, lienfiganmlBolSayay sinyal a ma'kit bilang wadi' konan sayay manok a ibubulang a siti ibarita' a mangawit yan swirti.TagTanda sa isang bagay na maaring magdulot ng swerte, halimbawa sa manok panabong.IloSenial a makita iti maysa a banag ng mangawit iti naimbag a gasat, kaspangarigan iti manok nga ada iti naiyaw-awan a puraw a payak na.EngA physical feature, as of a fighting cock that is believed to be lucky or a winning bet is also applied to woman who is seen with unusual physical feature.Der.ipaalbor
albularyo'`al-bu-l`a-ryoSpherbolarioherbalistnBolMannambar a mangusar dikut-dikot o bulung-bulong nin main kalamo' dasal-dasal o ura-urasyon.TagAlbularyo.IloAlbolaryo.EngHerbalist, one who uses herbs and prayers to perform healing.
alburuto'al-bu-r`u-toSpalborotodisturbance, riot, convulsionmag-nBolGawa' nin surok nakem no kai makalap a rabay nin peseg-peseg, mangipababnak bagay-bagay, umangrab, mangusay-kusay tan raruma et gawa'.TagAlburuto; gulo; sigaw; hiyaw; palahaw.IloAlboroto.EngA temper tantrum.Der.mag'alburuto
alem'`a-lɘmadv1BolPangngan nin tutawo sa sayay plato o panganan.TagSalo.IloAgkalusa.EngTo eat communally.2EngThe act of group sex.Der.ikialemkialemmialempialeman
alen'alen'a-lɘn-'a-lɘnadjrareBolKulet a sabot.TagKulot.IloKulot.EngFor something to be wavy, generally curly hair.Syn clsdadaluyonDer.maalen'alenumalen'alen
aleng'aleng'a-lɘŋ-'a-lɘŋmag-adjBolPangangawa' nin animan a bagay nin kai pakandaen tan kai pasyawen.TagDi-tiyak.IloAleng aleng.EngTaking something lightly, not serious.Der.mag'aleng'aleng
alep'`a-lɘp1adjBolMiseke' nin maong a nikagalet o nikaatip ran rway bagay.TagLapat.IloArked.EngFor something to fit perfectly and tightly with something else.Antmalukak 1malway2infBolSaray mampagbaylin swit ket miyakap saran maong.TagHapit.IloKepkep.EngTo dance in a close, intimate fashion.Der.alepenalepeniyalepmangalepmialep
alep'ep'a-lɘp-'`ɘpadjBolKappa'sar a say likido bilang wadi' ranom ket sumrep sa abel, luta' tan raruma et.TagSipsip.IloSalepsep.EngTo soak up something.Der.alep'epenipaalep'epumalep'ep
alep'epen'a-lɘp-'ɘ-p`ɘnPuon:alep'epvoBolKapapa'sar nan sayay bagay a manepsep animan a marabsaw a umlep sa lupot udino kapas.TagSipsipin; sumipsip; sinisipsip.IloSepsepen; sagepsepen; sumagepsep.EngFor a porous object such as sponge, rag, etc. to absorb fluid.Syn clssepsepen