Bolinao - English


a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
v
w
y

a


abako'a-ba-koSp`abaconoldBolSaya nin agamiren a main nin malilimpek a sinuluy-suloy nin ipakudras nin ipasu-pasubli' nin usaren sa pammilang uno pangngakay nin aritmitik.TagAbako.IloAbako.EngAbacus.
abalayan'a-ba-la-y`annBolSay pannawag ran matua ran sayay mitraasawa sa saya tan saya. TagBalae.IloAbalayan.EngThe relationship of the parents of the bride and groom to each other, it includes the parent's siblings.RelkatyanganmanuyangDer.abalayanenmangabalayanmiabalayan
abalayanen'a-ba-la-ya-nɘnPuon:abalayanvoBolMag'in abalayan o maningkap nin mangatua nan kalamuen nan anak.TagMaging balae.IloAgbalin nga abalayan.EngTo be made co-parents.Actmangabalayan
abaluryo'a-ba-l`u-ryoSpabalorio glass beadsnBolMadidintek nin tinabas-tabas nin dikulor nin bato, sarming uno plastik a inubutan sa butlay ta pigaw nin masuloy.TagAbaloryo; manik.IloBatek.EngGlass beads or bead work.
abaniko'a-ba-n`i-koSpabanicofan, range, derrickn1BolPaypay a maabryan tan maisada' nin mitupi'-tupi' ya.TagAbaniko.IloAbaniko.EngA native hand fan made of woven leaves.Genpaypay2EngThe Philippine national leaf.Der.miabaniko
abano'a-b`a-noSphabanohavana cigarnoldBolTabakwen ran mamasiken; linulon a bulong tabako.TagAbano.IloAbano.EngA factory rolled cigar used by old men.Syn clssigarilyotabako 2Rel. tomuskada
abanti'a-b`an-tiSpavanteahead, forwardinfBolGan-gan nin mamunta sa man'adapen nin lugar o diriksyon.TagAbante.IloAbante.EngA command to go ahead or move forward.Antanunoratras 2Syn clssigi 1sulongsp. var.abanteDer.iyabantikaaabantimakaabantimamaabantipaabantiwenumabanti
abang'`a-baŋn1BolBagay o kwartan bayad sa pangngusar bagay bilang sa bali, o sa sirbisyo bilang sa takal.TagUpa.IloAbang.EngAn exchange of money or in kind made for the use of something such as books or land.Rel. tosingiren2BolSay ganansya nin dipusiton kwarta sa bangko o sa nipautang a ipaabangan nin kwarta.TagInteres.IloTubo.EngInterest earned on a bank deposit, or interest paid on a loan.Syn clsanak 2Der.abanganabanganiyabangmamaabangmangabangpaabangpaabangan
abangan'a-b`a-ŋanPuon:abangvl1BolBayadan a pangngusar nin sayay bagay bilang sa bali, ruran, DVD tan raruma et.TagUpahan.IloAbangan.EngTo rent something such as a house, vehicle or DVD for one's own use.Syn clsupaanSpecarkilawen2BolBayadan a anak nin utang nin kwarta bilang wadi' 10%.TagTubuan.IloAbangan.EngTo pay the interest on a loan.Syn clsbayadan a anakActmangabangPerf.inabanganDer.ipaabangan
abangatAnd'a-ba-ŋatnBolAlalaki nin lango a gustu-gusto ran dumpa' sa natin ayep.TagPalangat; langaw; bangaw.IloNgilaw; apangat.EngA large fly.Spch var.apangatBol
abara''a-b`a-ra'Puon:bara'nBolIsturbo o pangibwatan nin kai nin maituloy a man-gaw'en o pangusar konan sayay bagay.TagAbala.IloTaktak.EngAn interruption, deviation or delay taking up time or the use of something from the primary participant or focus.Syn clsisturboDer.abaraenkiabara'maabara'makaabara'mangabara'paabara'pakaabaraan1
abaraen'a-ba-r`a-'ɘnPuon:abara'voBolPangibwaten sayay tawo o bagay a kai pakaituloy nin man-gaw'en ket maatrasa a pakayadi'.TagAbalahin.IloTaktaken.EngFor someone to interrupt an activity or a person thus causing a delay.Syn clsisturbwenpatgenenribangenSpch var.abara'nenActmangabara'Perf.inabara'Atl. is man'abaraen
abas'a-b`asadj1BolAmbo' nin kusto.TagMali.IloSaan nga husto.EngTo be in error or inaccurate.AntkustoSyn clskalatukatlingomintis2BolAmbo' nin matunong o mapteg.TagMasama.IloDakes.EngWrong, not what it should be according to a standard.Syn clsbalo'1duka' 1kabiso'Der.abaseniyabasmaabasmangabasmiabassangkaabasanumabas
abasen'a-ba-s`ɘnPuon:abasvoBolGagarawen nin gaw'en nin abas o ambo' nin kusto a gaw'en.TagGawing mali.IloAbasen.EngFor someone to purposely make something wrong.AntikustoActmangabas
abasto'a-b`as-toSpabastoabundant supplynBolMakasadag nin ikabyay tan raruma et nin matka-matkap para sa sayay panaon bilang wadi' manglinggo, mamulan tan raruma et.TagSapat.; abasto,pagkain o pera para sa araw-araw.IloMakaanay, umanay, makalaem.EngSufficient supply of foodstuff and other things to live on for a period of time.Syn clsabyobalonDer.abastwanabastwenmiabasto
abastwan'a-bas-tw`anPuon:abastovlBolAtran, byan o pa'witan nin kanen o usaren sa sayay panaon.TagPadalhan.IloBalunan.EngTo supply a food item for use for a period of time.
abastwen'a-bas-tw`ɘnPuon:abastovoBolIkabyay a sayay klasin kanen sa sayay panaon bilang wadi' manglinggo.TagImbakin.IloPangtaraon.EngFor someone to have subsisted on a certain food item for a period of time.Perf.inabasto
abaw'a-b`awnBolMalaem sa bilang, alaga o kantidad.TagMarami.IloAdu.EngMassive or an unnumbered quantity.Antdaikleng 1daite' 2mataraySyn clsgulpimalaem 1masadekRel. tomi'no 2Der.abawanabawenabawenka'bawmama'bawmangabawpaabawenpaabawenumabaw
abaw a salamat'a-b`aw a sa-l`a-matCmpd. ofsalamatphrBolIbarita' yayti no main nin tawon nami nin sayay bagay komo, o main nin ginwa' nan mabista nin pangipa'kit nin kabistawan nin nakem tan maririket nin mangrisibi.TagMaraming salamat.IloAgyaman unay.EngMany thanks.
Abaw anay nainom kon ranom...'a-baw 'a-nay na-'i-nom kon ra-nomid. ofinomphrfigTagmarami na akong pinagdaanan, karanasan.EngLiterally: I have already happened to drink a lot of water (said with harshness), meaning: I have already experienced many things, you can't teach me anything about that.Syn clsilambu-lambong
abawan'a-ba-w`anPuon:abawvlBolBilang wadi' no manaliw o maglako' nin sayay bagay o bagay-bagay ket ambo' nin dai-daite'.TagPakyawan; maramihan.IloAduan, bultuan.EngTo do in large quantities, such as the sale or purchase of large quantities of goods at one time.AnttingienSyn clsbultuwanpakyawan
abawen'a-ba-w`ɘnPuon:abawvoBolGaw'en nin malaem o gulpi a sayay bagay bilang wadi' no kalapen, no mangan o raruma et.TagDamihan.IloAduen.EngTo increase the amount of something and make it abundant or productive.Antdaiklengendaiteen 1Syn clsgulpiwensadekenRellaemSpeclamu'nanActmangabawIntsabaw-abawen
abay'`a-bayn1BolSa rigrig nin baybay o raruma et nin raranom.TagDalampasigan.IloAbay.EngThe shore or edge along a water bank such as the sea, river, etc.AntbutlaySyn clsduongrigrig baybayReltangkar2TagBolBabayi o lalaki nin umatindi nin tumulong no sirimunya nin kasal.TagAbay.IloAbay.EngA wedding attendant as best man, groomsman, bridesmaid or maid of honor.3IloBolSa dani nan sayay tawo o bagay.TagTabi.IloDinna.EngThe area beside a person or thing.Syn clsampaddaniDer.abayaniyabaykaabaymag'abaymakaabaymiabaypiabayenumabay
abaya'a-b`a-yanBolParti nan lalaman nin nakaigaletan nin takyay.TagBalikat.IloAbaga.EngShoulder.whlalamanRel. tokilikilipas'anDer.ipaabayaiyabaya
abayan'a-ba-yanPuon:abayvl1EngTo anchor someplace.Syn clsduungan2IloBolItin pirmi sa dani nan sayay tawo o bagay.TagBantayan; gabayan.IloAbay-abayan.EngTo stay close by someone to serve as a support.Syn clsanta-antabayanIntsabay-abayan